W Dz.U. z 2016 r. pod poz. 459 opublikowano rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 22.2.2016 r., które uchyla rozporządzenie w sprawie upoważnienia KOBiDZ do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 18.11.2008 r. w sprawie upoważnienia Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych; Dz.U. Nr 214, poz. 1352).

Na mocy tego rozporządzenia KOBiDZ był upoważniony do uznawania nabytych w państwach członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym kwalifikacji do wykonywania następujących zawodów regulowanych:

  • konserwatora zabytków ruchomych,
  • konserwatora zabytków nieruchomych,
  • konserwatora zabytkowej zieleni,
  • archeologa.