W Dz.Urz. M.P. z 2021 r. pod poz. 304 opublikowano obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23.3.2021 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Jak wynika z art. 31a PostPomPubU, minister rolnictwa, w drodze obwieszczenia, ogłasza w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”, co najmniej raz na kwartał, a w przypadku wyczerpania krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie niezwłocznie, informacje o wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Informacje te powinny zawierać wskazanie:

  1. wysokości trzyletniego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;
  2. stanu wykorzystania limitu, o którym mowa w pkt 1.

W związku z tym ogłoszono, że wysokość trzyletniego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis wynosi:

  1. w rolnictwie – 295 932 125 euro;
  2. w rybołówstwie – 41 330 000 euro.
Ważne

Kwota wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis na dzień 16.3.2021 r. wynosi:

  1. w rolnictwie – 243.953.153,46 euro;
  2. w rybołówstwie – 2.135.287,57 euro.