Krajowe wizy dla niektórych Białorusinów i Ukraińców przebywających w Polsce

W Dz.U. z 2022 r. pod poz. 1809 opublikowano rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z 18.8.2022 r. w sprawie wydawania wiz krajowych cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 79a ust. 1 CudzU), zasadniczo wizę krajową może wydać albo odmówić jej wydania minister spraw zagranicznych (MSZ), jeżeli:

1) cudzoziemiec ubiegający się o wydanie wizy krajowej spełnia łącznie następujące

warunki:

a) przebywa na terytorium Polski,

b) złożył wniosek o wydanie wizy krajowej do MSZ w okresie określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie 79a ust. 6 CudzU,

c) posiada obywatelstwo państwa określonego w tych przepisach;

2) zostały spełnione dodatkowe warunki zapewniające możliwość złożenia wniosku o wydanie wizy krajowej do ministra właściwego do spraw zagranicznych w czasie pobytu cudzoziemca na terytorium Polski w przypadku, gdy takie warunki zostały określone w przepisach wykonawczych.


Ważne

Wspomniane tu przepisy wykonawcze, to właśnie omawiane rozporządzenie, z którego wynika, że do 31.12.2022 r. cudzoziemcy będący obywatelami Białorusi i Ukrainy i przebywający na terytorium Polski mogą składać wnioski do MSZ o wydanie wizy krajowej w celach i przypadkach określonych w § 4 rozporządzenia.


Wniosek do MSZ może złożyć obywatel Republiki Białorusi ubiegający się o wydanie wizy krajowej w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe (art. 60 ust. 1 pkt 23 CudzU), który oświadczy, że nie może ze względów bezpieczeństwa albo grożących mu represji lub prześladowania powrócić do kraju pochodzenia, oraz który:

• w dniu złożenia wniosku przebywa na terytorium Polski legalnie na podstawie ważnej wizy krajowej wydanej w powyższym celu, albo

• oświadczy, że: bezpośrednio przed 24.2.2022 r. legalnie przebywał na terytorium Ukrainy oraz przybył na terytorium Polskiej w okresie od 24.2.2022 r. z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na jej terytorium.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności