W Dz.U. z 2022 r. pod poz. 1809 opublikowano rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z 18.8.2022 r. w sprawie wydawania wiz krajowych cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 79a ust. 1 CudzU), zasadniczo wizę krajową może wydać albo odmówić jej wydania minister spraw zagranicznych (MSZ), jeżeli:

1) cudzoziemiec ubiegający się o wydanie wizy krajowej spełnia łącznie następujące

warunki:

a) przebywa na terytorium Polski,

b) złożył wniosek o wydanie wizy krajowej do MSZ w okresie określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie 79a ust. 6 CudzU,

c) posiada obywatelstwo państwa określonego w tych przepisach;

2) zostały spełnione dodatkowe warunki zapewniające możliwość złożenia wniosku o wydanie wizy krajowej do ministra właściwego do spraw zagranicznych w czasie pobytu cudzoziemca na terytorium Polski w przypadku, gdy takie warunki zostały określone w przepisach wykonawczych.

Ważne

Wspomniane tu przepisy wykonawcze, to właśnie omawiane rozporządzenie, z którego wynika, że do 31.12.2022 r. cudzoziemcy będący obywatelami Białorusi i Ukrainy i przebywający na terytorium Polski mogą składać wnioski do MSZ o wydanie wizy krajowej w celach i przypadkach określonych w § 4 rozporządzenia.

Wniosek do MSZ może złożyć obywatel Republiki Białorusi ubiegający się o wydanie wizy krajowej w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe (art. 60 ust. 1 pkt 23 CudzU), który oświadczy, że nie może ze względów bezpieczeństwa albo grożących mu represji lub prześladowania powrócić do kraju pochodzenia, oraz który:

• w dniu złożenia wniosku przebywa na terytorium Polski legalnie na podstawie ważnej wizy krajowej wydanej w powyższym celu, albo

• oświadczy, że: bezpośrednio przed 24.2.2022 r. legalnie przebywał na terytorium Ukrainy oraz przybył na terytorium Polskiej w okresie od 24.2.2022 r. z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na jej terytorium.