Wzmocnienie funkcji informacyjnych Krajowego Rejestru Sądowego

Ministerstwo Sprawiedliwości chce wzmocnić funkcje informacyjne Krajowego Rejestru Sądowego i przez to zwiększyć bezpieczeństwo obrotu prawno-gospodarczego. Na podstawie znowelizowanych przepisów zainteresowane podmioty, zwłaszcza członkowie organów wpisanych do Rejestru, będą mogły dostać informację o tym, że osoby do tego nieuprawnione złożyły wniosek lub dokonały wpisu, np. w sprawie zmiany sposobu reprezentacji czy osób reprezentujących podmiot.

Jeśli ktoś posłuży się sfałszowanymi dokumentami, to osoby uprawnione będą mogły wziąć udział w toczącym się postępowaniu czy zaskarżyć orzeczenie o wpisie.

Usługa automatycznego powiadamiania o zarejestrowaniu sprawy oraz dokonaniu wpisu

Ustawa tworzy konkretne narzędzia. Powstanie specjalny „newsletter”, czyli usługa automatycznego powiadamiania o zarejestrowaniu sprawy oraz dokonaniu wpisu, przesyłanego drogą mailową. Odbiorca newslettera dostanie automatycznie sygnał o zdarzeniach takich jak: zarejestrowanie sprawy dotyczącej określonego podmiotu czy dokonanie wpisu w KRS. W uzasadnieniu do projektu ustawy podkreślono, że przesyłane będą jedynie podstawowe, publicznie dostępne informacje.

Z tego narzędzia będą mogli skorzystać użytkownicy, posiadający konto w Portalu Rejestrów Sądowych. Pojawi się tam specjalna zakładka, gdzie będzie można wskazać numery KRS podmiotów, których dotyczyć mają informacje. Informacje będą przesyłane nie dłużej niż przez rok, albo do chwili rezygnacji z otrzymywania tych informacji. Dopuszczalne będzie przedłużanie tego okresu, każdorazowo na nie dłużej niż rok.

Informacje o maksymalnie 50 podmiotach

Każdy chętny będzie mógł dostawać informacje o maksymalnie 50 podmiotach. Według ustawodawcy zawężenie liczby podmiotów, o których będą przekazywane informacje wynika z ograniczeń technicznych. Brak takiego ograniczenia mógłby doprowadzić do sytuacji, w której jeden podmiot dostawałby informacje o nieograniczonej liczbie spółek.

Informacja będzie wysyłana do użytkownika automatycznie po zarejestrowaniu w systemie teleinformatycznym sprawy dotyczącej wskazanego podmiotu albo po dokonaniu wpisu dotyczącej podmiotu, którego numer KRS wskazano – w przypadku informacji o dokonaniu wpisu w Rejestrze. Jest też jeszcze jedno ograniczenie – użytkownicy będą otrzymywali informacje tylko o zdarzeniach, które zajdą od momentu wskazania przez użytkownika numeru KRS podmiotu, którego mają dotyczyć informacje.