Przepis art. 15e ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2343 ze zm.; dalej: PDOPr) dotyczy wydatków możliwych do zaliczenia w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów ponoszonych bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych, wynikających z:

1) usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze,

2) wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub wartości, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7 PDOPrU,

3) przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek, innych niż udzielonych przez banki i SKOK-i, w tym w ramach zobowiązań wynikających z pochodnych instrumentów finansowych oraz świadczeń o podobnym charakterze.

Wynikające z przepisów ograniczenie w zaliczaniu wskazanych kosztów do kosztów uzyskania przychodów oparte jest o limit 5% kwoty odpowiadającej nadwyżce sumy przychodów ze wszystkich źródeł przychodów pomniejszonych o przychody z tytułu odsetek nad sumą kosztów uzyskania przychodów pomniejszonych o wartość zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych i odsetek.

Powyższy mechanizm nie dotyczy kosztów usług, opłat i należności, których suma w roku podatkowym nie przekracza kwoty 3 mln zł, oraz wymienionych tytułów w art. 15e ust. 11 PDOPr, w szczególności kosztów bezpośrednio związanych z wytworzeniem lub nabyciem przez podatnika towaru lub świadczeniem usługi.

Szczegółowe omówienie nowych przepisów przez Ministerstwo zostało zamieszczone w załączonych plikach, które zawierają informacje w zakresie: (1) ograniczenia wysokości kosztów nabycia niektórych rodzajów usług i praw; (2) kategorii usług objętych art. 15e ust. 1 PDOPrU; (3) kategorii usług nieobjętych zakresem art. 15e ust. 1 PDOPrU; (4) kosztów usług i praw bezpośrednio związanych z wytworzeniem lub nabyciem przez podatnika towaru lub świadczeniem usługi.

Należy pamiętać, że wyjaśnienia ministerstwa nie stanowią jednak interpretacji ogólnej ani objaśnień podatkowych a w konsekwencji nie dają podatnikom formalnej ochrony prawnej.