Rata leasingowa w części odsetkowej będzie stanowić koszt uzyskania przychodów w całości, co znajduje potwierdzenie w treści regulacji art. 16 ust. 5c ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 865 ze zm.; dalej: PDOPrU). Rata leasingowanie stanowi wydatku o charakterze eksploatacyjnym. Jeżeli jednak w racie leasingowej skalkulowane byłyby także koszty używania samochodu osobowego (koszty eksploatacji), to w odniesieniu do tych kosztów zasadnym jest stosowania ograniczenia, o którym mowa w treści regulacji art. 16 ust. 1 pkt 51 PDOPrU , oczywiście o ile samochód osobowy jest wykorzystywany dla celów mieszanych.

Stosownie do brzmienia regulacji art. 16 ust. 1 pkt 49a PDOPrU – nie uznaje się za podatkowe koszty uzyskania przychodów dotyczących samochodu osobowego opłat wynikających z umowy leasingu, o której mowa w art. 17a pkt 1, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, z wyjątkiem opłat z tytułu PDOPrU składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy. Jednocześnie, dyspozycja wyrażona treścią art. 16 ust. 5c PDOPrU ustala, że w przypadku samochodu osobowego oddanego do używania na podstawie umowy leasingu, o której mowa w art. 17a pkt 1 PDOPrU, ograniczenie, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 49a PDOPrU, stosuje się do tej części opłaty, która stanowi spłatę wartości samochodu osobowego.

Oznacza to zatem, że w przypadku w którym na opłatę z tytułu leasingu operacyjnego samochodu osobowego składa się zarówno rata kapitałowa jak i rata odsetkowa (zgodnie z harmonogramem), to ograniczenie (proporcję) należy stosować jedynie do tej części ponoszonej opłaty z tytułu umowy leasingowej (raty leasingowej), która stanowi ratę kapitałową. Pogląd taki znajduje oparcie m.in. w treści interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z 27.8.2019 r., 0112-KDIL3-3.4011.249.2019.2.TW, którą na gruncie tożsamych regulacji ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.; dalej: PDOFizU), Dyrektor KIS stwierdził: „Należy jednak wskazać, że zawarcie umowy leasingu operacyjnego skutkuje tym, że Wnioskodawca do kosztów uzyskania przychodów może zaliczyć tą część opłat leasingowych (w części dotyczącej spłaty wartości samochodu), która proporcjonalnie do ceny samochodu nie przekracza 150 000 zł. Zatem, jeżeli wartość samochodu będącego przedmiotem leasingu przekracza 150 000 zł, to ww. wydatki nie będą kosztem w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego, będącego przedmiotem tej umowy. Natomiast rata leasingowa w części odsetkowej będzie stanowić koszt uzyskania przychodów w całości”.

Odnosząc się do drugiej części zagadnienia, a zatem kwestii limitowania w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych w związku z używaniem (eksploatacją) samochodu osobowego wykorzystywanego dla celów mieszanych w odniesieniu do raty leasingowej powołania wymaga dyspozycja art. 16 ust. 1 pkt 51 PDOPrU. Norma ta ustala bowiem, że podatkowych kosztów uzyskania przychodów nie stanowi 25% poniesionych wydatków, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 1 pkt 30 PDOPrU, z tytułu kosztów używania samochodu osobowego na potrzeby działalności gospodarczej – jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika. Zauważenia jednak wymaga, iż regulacja ta obejmuje koszy używania samochodu osobowego (koszty jego eksploatacji) nie zaś koszty ponoszone w związku z pozyskaniem samochodu osobowego. Tym samym nie znajduje zastosowania zarówno w odniesieniu do raty leasingowej jak i w odniesieniu do zaliczania w ciężar kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych w związku z nabyciem samochodu osobowego a zatem kosztów pozyskania samochodu osobowego nie zaś jego eksploatacji. Koszty te limitowane są bowiem odrębnymi ograniczeniami. Trzeba jednak zauważyć, że jeżeli w racie leasingowej skalkulowane byłyby także koszty używania samochodu osobowego , to w odniesieniu do tych kosztów zasadnym jest stosowania ograniczenia o którym mowa w treści regulacji art. 16 ust. 1 pkt 51 PDOPrU, oczywiście o ile samochód osobowy jest wykorzystywany dla celów mieszanych. W aspekcie tej kwalifikacja warto wskazać na stanowisko Dyrektora KIS, który interpretacją indywidualną prawa podatkowego z 27.5.2019 r., 0114-KDIP2-2.4010.105.2019.1.AG, wyjaśnił: „Przyjęty w orzecznictwie sposób interpretacji tego pojęcia, którego istotą jest wyjaśnienie znaczenia terminu „używanie”, wobec nieistnienia jego legalnej definicji, wskazuje na konieczność odwołania się do dyrektywy interpretacyjnej języka potocznego. Według „Uniwersalnego słownika języka polskiego” pod redakcją S. Dubisza (Warszawa 2008, tom IV, s. 322-323) „używać” to „posługiwać się, stosować coś, korzystać, brać, przyjmować, robić z czegoś użytek, wykorzystywać”. Przytoczona definicja wskazuje zatem na aspekt czynny, skutek w postaci posługiwania się czymś lub robienia z czegoś użytku, wynikający z posiadania czegoś lub brania czegoś w posiadanie, nie odnosi się natomiast do przyczyn, podstaw uzyskania możliwości posługiwania się czymś, wykorzystywania czegoś. Tym samym, wydatki związane z używaniem samochodu osobowego to wydatki na posługiwanie się tym samochodem, wykorzystywanie go. Oznacza to, że do kosztów z tytułu używania leasingowanego samochodu osobowego zaliczane są wszelkiego rodzaju wydatki eksploatacyjne (koszty nabycia paliw silnikowych), jak również inne koszty wynikające z używania samochodu, jak np. opłaty za przejazd autostradami, opłaty parkingowe, wymiana opon czy koszty naprawy. Mając na uwadze powyższe, nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że wydatki związane z naprawą samochodu nie będą podlegały limitowaniu na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 51 updop. Jak zaznaczono powyżej, koszty związane z używaniem samochodu osobowego, o których mowa w tym przepisie, to koszty posługiwania się samochodem, wykorzystywania go. W związku z tym, do kosztów z tytułu używania samochodu osobowego zaliczane są również wydatki związane z jego naprawą. Do wydatków z tytułu używania samochodu nie można natomiast zaliczyć opłat administracyjnych, takich jak opłata związana z rejestracją samochodu. Są to bowiem opłaty, ponoszone w celu uzyskania możliwości korzystania z samochodu, niezwiązane bezpośrednio z jego używaniem. Nie będą zatem objęte limitowaniem na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 51 updop”.