W Dz.U. z 2016 r. pod poz. 1333 opublikowano ustawę z 19.7.2016 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Jak wynika z art. 211 ust. 1 PrAut, operatorom sieci kablowych wolno reemitować w sieciach kablowych utwory nadawane w programach organizacji radiowych i telewizyjnych wyłącznie na podstawie umowy zawartej z właściwą organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

W wyniku nowelizacji obowiązku pośrednictwa właściwej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi nie stosuje się obecnie do praw, z których organizacja radiowa lub telewizyjna korzysta w odniesieniu do jej własnych transmisji, niezależnie od tego, czy dane prawa należą do tej organizacji, czy też zostały na nią przeniesione przez innego uprawnionego.