W Dz.U. z 2022 r. pod poz. 1426 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z 6.7.2022 r. w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego.

Z rozporządzenia wynika m.in., że użytkownik konta osoby fizycznej w e-Urzędzie Skarbowym podlega uwierzytelnieniu w następujący sposób:

  • przez podanie identyfikatora podatkowego oraz innych danych dotyczących podatnika umożliwiających jego identyfikację, które są w posiadaniu podatnika oraz organów Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), w tym wysokości przychodu, nadpłaty lub podatku do zapłaty, albo
  • przy użyciu środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, albo
  • przy użyciu certyfikatu wydanego użytkownikowi publicznej aplikacji mobilnej po uwierzytelnieniu.

Użytkownik konta w e-Urzędzie Skarbowym będący osobą fizyczną będzie mógł za jego pośrednictwem składać zeznania i deklaracje podatkowe, wyrażać i cofać zgodę na doręczanie pism, odbierania pism, przeglądania danych i dokonywania płatności na zasadach określonych w § 3 rozporządzenia.

Poza tym, w e-Urzędzie Skarbowym są załatwiane sprawy polegające na wydawaniu generowanych automatycznie zaświadczeń o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DF) i zaświadczeń o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz odliczonych składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DFU).

Przypomnijmy, że rozporządzenie wydano na podstawie delegacji ustawowej określonej w art. 35b ust. 6 pkt 3–5 KASU, w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z 8.6.2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (Dz.U. z 2022 r. poz. 1301).