Koronawirus zawieszenie terminów postępowania

Ustawodawca wprowadził tą nowelizacją zasadę, że w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii (który trwa obecnie) ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg terminów w postępowaniach przed sądami administracyjnymi i toczącymi się przed organami administracji nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. Tutaj pojawia się m.in. wątpliwość, od kiedy trwa zawieszenie terminów, bo ustawodawca stwierdza, że ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia (31 marca), ale stan zagrożenia epidemicznego, do którego się odwołuje - został wprowadzony wcześniej.

Do jakich terminów odnoszą się przepisy art. 15zzr – 15zzs znowelizowanej ustawy? Można tu wymienić terminy ustalone w KPA bądź w ustawie Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, np.:

  • 14-dniowy termin na wniesienie odwołania,
  • 7-dniowy termin na wniesienie zażalenia,
  • 30-dniowy termin na wniesienie skargi do sądu administracyjnego,

które obowiązują stronę postępowania.

Zawieszone są też terminy, obowiązujące organy administracji publicznej:

  • terminy załatwienia sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego – nie później niż w ciągu miesiąca,
  • a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Trzeba jednak pamiętać, że ustawa nie anuluje skuteczności dokonanych czynności - jeśli coś takiego zostało podjęte w czasie zawieszenia oraz wstrzymania rozpoczęcia biegu terminów, to są one skuteczne.

Organy administracji mogą też z urzędu wydawać decyzje w całości uwzględniające żądanie strony lub uczestnika postępowania, jak też zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Ponadto, same organy administracji (także sądy) mogą wzywać do dokonania odpowiednich czynności wynikających z przepisów prawa – w tym przypadku w oznaczonym terminie – jeżeli niepodjęcie czynności mogłoby spowodować zagrożenie życia (zdrowia) ludzi lub zwierząt albo np. niepowetowaną szkodę materialną.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności