W Dz.U. z 2022 r. pod poz. 1301 opublikowano ustawę z 8.6.2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (dalej: nowelizacja).

Spośród zmian wprowadzonych nowelizacją jest zastąpienie narzędzia korespondencji w sprawach fiskalnych – stanie się nim konto w e-Urzędzie Skarbowym zamiast portalu podatkowego.

Ważne

Jak wynika z art. 27 ust. 1 nowelizacji, minister finansów ogłosi, w drodze obwieszczenia, w Dz.Urz. Monitor Polski termin uruchomienia usługi polegającej na:

 • udostępnianiu jednostkom organizacyjnym konta w e-Urzędzie Skarbowym;
 • dokonywaniu za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym doręczeń między komornikiem sądowym a naczelnikiem urzędu skarbowego lub Szefem Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) pism w sprawach: zajęcia nadpłaty i zwrotu podatku, zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej, a także udostępniania informacji m.in. organom egzekucyjnym w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym;
 • składaniu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego e-Koncesje wniosków i ofert przetargowych w sprawie udzielenia koncesji lub zezwolenia;
 • udostępnianiu danych gromadzonych w Rejestrze Należności Publicznoprawnych.

Minister finansów ogłosi też – w drodze obwieszczenia w Monitorze Polskim – termin zaprzestania udostępniania usług na portalu podatkowym (art. 27 ust. 2 nowelizacji).

W związku z tym zmiany wprowadzono m.in. do ustawy z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 813 ze zm.; dalej: KASU). Z nowego art. 35b KASU wynika m.in., że przez e-Urząd Skarbowy rozumie się system teleinformatyczny KAS służący w szczególności do załatwiania spraw przez organy KAS, a także składania i doręczania:

 • pism w sprawach dotyczących wydawania przez organy KAS wiążących informacji stawkowych, interpretacji ogólnych i interpretacji indywidualnych, w tym w zakresie określonym w art. 35a ust. 1 KASU, czyli w sprawach z zakresu prawa celnego, podatku akcyzowego, podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów, podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrz-wspólnotowego nabycia paliw silnikowych, podatku od wydobycia niektórych kopalin, opłaty paliwowej, opłaty emisyjnej i gier hazardowych;
 • innych niż wyżej wymienione pism pomiędzy organami KAS a osobami fizycznymi i jednostkami organizacyjnymi, z wyjątkiem pism w sprawach, o których mowa w art. 35a ust. 1 KASU.
Ważne

W e-Urzędzie Skarbowym udostępnia się konta:

 • osób fizycznych będących użytkownikami tych kont – z urzędu;
 • organów władzy publicznej, urzędów obsługujących te organy lub kancelarii – na wniosek lub z urzędu;
 • innych jednostek organizacyjnych – na wniosek tych jednostek wskazujący użytkowników tych kont będących osobami fizycznymi, przy czym czynności podejmowane przez tych użytkowników na kontach jednostek organizacyjnych w e-Urzędzie Skarbowym uznaje się za czynności podejmowane przez te jednostki.

Konta w e-Urzędzie Skarbowym będą dostępne przez okres niezbędny do wykonywania zadań lub obowiązków przez organy KAS, nie krócej jednak niż do dnia:

 • śmierci użytkownika tego konta – w przypadku kont osób fizycznych;
 • utraty bytu prawnego przez jednostkę organizacyjną – w przypadku kont jednostek organizacyjnych.
Ważne

Warunkiem dostępu do konta w e-Urzędzie Skarbowym będzie uwierzytelnienie się przez użytkownika konta w e-Urzędzie Skarbowym. Minister finansów udostępni wzory dokumentów elektronicznych składanych przez użytkowników konta w e-Urzędzie Skarbowym do organów KAS oraz generowanych automatycznie w e-Urzędzie Skarbowym.

Zasady korzystania z konta w e-Urzędzie Skarbowym przez użytkowników określają szczegółowo przepisy art. 35d i art. 35e KASU.

Z wprowadzonych zmian dotyczących kont w e-Urzędzie Skarbowym wynika też m.in., że:

 • doręczenia między komornikiem a naczelnikiem urzędu skarbowego w przypadku zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej będą dokonywane za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym (art. 7592 § 11 KPC);
 • dane z Rejestru Należności Publicznoprawnych będą udostępniane zobowiązanemu lub podmiotowi zainteresowanemu za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym (art. 18k § 1 EgzAdmU).

W związku z zastąpieniem portalu podatkowego kontem w e-Urzędzie Skarbowym zmiany wprowadzono też w przepisach ustawy z:

 • 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.);
 • 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.);
 • 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1993 ze zm.);
 • 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 859);
 • 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.).

Z przepisów przejściowych zamieszczonych w nowelizacji wynika m.in., że po pierwsze (art. 23 nowelizacji):

 • z dniem określonym w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 27 ust. 2 nowelizacji tracą ważność zgody na doręczanie pism przez portal podatkowy w brzmieniu dotychczasowym;
 • do pism umieszczonych na koncie użytkownika portalu podatkowego, który wyraził zgodę na doręczanie pism przez portal podatkowy, i niedoręczonych przed dniem określonym w obwieszczeniu stosuje się przepisy dotychczasowe;
 • do pism, w tym podań, deklaracji i pełnomocnictw, przesyłanych przez portal podatkowy do dnia poprzedzającego dzień określony w obwieszczeniu stosuje się przepisy dotychczasowe.

Do składania i doręczania pism w sprawach pozostających we właściwości (art. 24 nowelizacji):

 • ministra finansów,
 • Szefa KAS, z wyjątkiem spraw dotyczących egzekucji administracyjnej,
 • Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

złożonych i wydanych do 30 września 2022 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.