W momencie wykonania usługi, nabywca powinien rozliczyć podatek VAT od całości wartości usługi. W tym wypadku od 2000 zł musi rozliczyć VAT naliczony i należny w kwocie 460 zł.

Dostawca wystawia fakturę korygującą wartość zaliczki o podatek VAT. Kwota VAT podlega zwrotowi nabywcy.

Zgodnie z art. 8 ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 2024; dalej: VATZmU16), w przypadku uiszczenia przed dniem 1.1.2017 r. całości lub części zapłaty na poczet dokonanych od tego dnia dostaw towarów lub świadczenia usług, dla których podatnikiem od dnia 1.1.2017 r. stał się nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.; dalej: VATU), korekty rozliczenia tej zapłaty dokonuje się w rozliczeniu za okres, w którym dokonano dostawy tych towarów lub wykonano tę usługę.

Nabywca zapłacił w grudniu 2016 roku, dostawcy zaliczkę w kwocie 1230 zł ( 1000 netto + 230 zł. VAT) i odliczył sobie VAT, pomniejszając VAT należny za grudzień 2016 r. na podstawie art. 86 ust. 1 VATU. Gdyby zapłacił tylko 1000 zł (wartość zaliczki na zasadzie odwrotnego obciążenia) jego VAT należny w grudniu byłby wyższy o 230 zł. Zapłaciłby też za dużo dostawcy o VAT, czyli o 230 zł.

W 2017 r. w momencie wykonania usługi, dostawca wystawia fakturę z adnotacją odwrotne obciążenie, na pełną wartość usługi, w tym wypadku 2000 zł. Nabywca ma obowiązek rozliczyć VAT naliczony i należny w kwocie 460 zł, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 VATU. Dostawca wystawia również fakturę korygującą wartość zaliczki o podatek VAT, zgodnie z przepisami przejściowymi z art. 8 VATZmU16.

Wystąpi w tym momencie nadpłata z faktury zaliczkowej w wysokości 230 zł. Faktura korygująca pomniejsza wartość VAT do odliczenia u nabywcy, czyli VAT do zapłaty będzie większy o 230 zł.

Korektę wystawiamy na podstawie art. 106j ust. 1 pkt 5 VATU w przypadku gdy po wystawieniu faktury, podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Nabywca płaci dostawcy różnicę, między zaliczką, a całkowitą wartością wykonanej usługi ( w tym wypadku 1000 zł), gdyż część zapłacił już w grudniu 2016 r. Dostawca powinien zwrócić nabywcy zapłacony w grudniu 2016 r. VAT lub pomniejszyć wartość do zapłaty z tyt. usługi, na zasadzie kompensaty.

Nabywca wykazuje VAT należny w pozycji 34 i 35 Deklaracji VAT-7(17) „Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 VATU (wypełnia nabywca)” w wysokości 460 zł oraz VAT naliczony w pozycji D 2 deklaracji w wysokości 230 zł (460 zł – korekta 230 zł, ponieważ część VAT odliczył już w grudniu 2016 r.).

Jeżeli zaliczka obejmowała 100% usługi postępowanie jest podobne. Nabywca rozlicza VAT naliczony i należny od całej wartości usługi. Dostawca jest zobowiązany zwrócić podatek VAT, który otrzymał w grudniu 2016 r. oraz dokonać korekty faktury zaliczkowej.

W deklaracji za miesiąc, w którym będzie wykonana usługa dostawca, na podstawie dokonanej przez siebie korekty, pomniejszy sprzedaż opodatkowaną o ujętą w grudniu 2016 r. zaliczkę, a kwotę netto zaliczki wykaże w pozycji 31 deklaracji VAT-7(17) „Dostawa towarów i usług, dla których podatnikiem jest nabywca…(wypełnia dostawca)” wraz z pozostałą wartością wykonanej usługi.