Korekta podatku VAT po wyrejestrowaniu działalności gospodarczej

Zdaniem Redakcji, po likwidacji działalności gospodarczej i wykreśleniu z rejestru podatników VAT, Czytelnik przestanie funkcjonować jako podatnik, zatem nie będzie uprawniony do dokonania korekty - (zwiększenia) kwoty podatku naliczonego w trybie art. 89b ust. 4 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.; dalej: VATU), w rozliczeniu za okres, w którym należność uregulował.

Nieściągalne wierzytelności - zasady rozliczania podatku

Zasady rozliczenia podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności zostały określone w przepisach art. 89a i art. 89b VATU. Zgodnie z art. 89b ust. 1 VATU w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.

W myśl art. 89b ust. 1a VATU, przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli dłużnik uregulował należność najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności tej należności. W przypadku częściowego uregulowania należności w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, korekta dotyczy podatku naliczonego przypadającego na nieuregulowaną część należności. Przepis ust. 1a stosuje się odpowiednio (art. 89b ust. 2 VATU).

Zgodnie z art. 89b ust. 4 VATU, w przypadku uregulowania należności po dokonaniu korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik ma prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym należność uregulowano, o kwotę podatku, o której mowa w ust. 1. W przypadku częściowego uregulowania należności podatek naliczony może zostać zwiększony w odniesieniu do tej części. Przywołany powyżej przepis art. 89b ust. 4 VATU zawiera uregulowanie prawne kierowane do podatnika (dłużnika), który zobowiązany był i dokonał korekty podatku naliczonego w trybie art. 89b ust. 1 VATU, w sytuacji gdy wierzytelność, której dotyczył korygowany podatek naliczony, została uregulowana. Przepis art. 89b ust. 4 VATU, w takiej sytuacji przewiduje prawo do zwiększenia przez podatnika (dłużnika) kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym należność uregulowano, o kwotę podatku, o której mowa w ust. 1.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 VATU, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. W myśl art. 15 ust. 2 VATU, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Wobec powyższego, w momencie uregulowania przez dłużnika należności wynikającej z faktury objętej korektą na podstawie art. 89b ust. 1 VATU, Czytelnik nie był już czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Zatem, nie jest Pan uprawniony do dokonania korekty (zwiększenia) kwoty podatku naliczonego w trybie art. 89b ust. 4 VATU, w rozliczeniu za okres, w którym należność uregulowano.

Stanowisko organów

Podobne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 28.8.2015 r., sygn. IPTPP1/4512-294/15-4/ŻR, w której stwierdził, że „w momencie uregulowania przez byłych wspólników spółki cywilnej należności wynikających z faktur objętych korektą na podstawie art. 89b ust. 1 ustawy, spółka cywilna nie była już czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Zatem, Wnioskodawca jako były wspólnik spółki cywilnej, po jej rozwiązaniu nie jest uprawniony do dokonania korekty (zwiększenia) kwoty podatku naliczonego w trybie art. 89b ust. 4 ustawy, w rozliczeniu za okres, w którym należność uregulowano”

Również w sytuacji wierzyciela, który zgodnie z art. 89a ust. 1 z uwagi na brak zapłaty przez dłużnika uprzednio skorygował „in minus” podatek należny, w sytuacji gdy dłużnik „zapłaci brakującą część faktury już po dacie likwidacji Spółki nie będzie ona zmuszona zarejestrować się ponownie jako czynny podatnik podatku VAT i nie będzie zobowiązana do dokonania korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana, tj. w deklaracji za kwartał, w którym otrzyma brakującą należność, zgodnie z art. 89a ust. 4 ustawy” - interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu nr ILPP2/443-595/14-2/MR z 28.8.2014 r.

Reasumując, zdaniem Redakcji, po likwidacji działalności gospodarczej i wykreśleniu z rejestru podatników VAT, Czytelnik przestanie funkcjonować jako podatnik. Nie będzie już prowadził działalności gospodarczej i nie będą dotyczyły go przepisy VATU. W związku z tym, nie będzie uprawniony do dokonania korekty - (zwiększenia) kwoty podatku naliczonego w trybie art. 89b ust. 4 VATu, w rozliczeniu za okres, w którym należność uregulowano.

(RA)
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności