Korekta opisu paragrafu 256 dla dotacji przekazywanych dla SPZOZ przez JST

W omawianym projekcie przewidziano wiele zmian legislacyjnych w zakresie klasyfikacji budżetowej, czyli KlasBudżR. Jak wyżej zasygnalizowano projekt przewiduje m.in. zmianę w opisie do paragrafu 256. Dla przypomnienia, dotąd ten paragraf posiadał oznaczenie:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Natomiast w opisie do ww. paragrafu podano, że: Paragraf ten obejmuje dotacje, o których mowa w art. 115 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, z wyjątkiem wydatków ujmowanych w paragrafie 622.

W tym miejscu warto przypomnieć treść wspomnianego art. 115 DziałLeczU. Tamże postanowiono, że:

1. Na realizację zadań, o których mowa w art. 114 ust. 1 pkt 1 i 4-7, podmioty wykonujące działalność leczniczą mogą uzyskać środki finansowe na podstawie umowy zawartej:

1) ze Skarbem Państwa, reprezentowanym przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, a także z jednostką samorządu terytorialnego lub z uczelnią medyczną;

2) z innym podmiotem uprawnionym do finansowania tych zadań na podstawie odrębnych przepisów.

Natomiast w ust. 3 postanowiono:

3. Na realizację zadań, o których mowa w art. 114 ust. 1 pkt 1-6, podmioty wykonujące działalność leczniczą mogą uzyskać od podmiotu, o którym mowa w ust. 1, z wyjątkiem uczelni medycznej, dotację w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, z zastrzeżeniem ust. 4.

Jak więc wynika z ww. przepisów DziałLeczU, operuje ona sformułowaniami dotyczącymi dotacji, aczkolwiek – bez przywołania jej rodzaju. Z kolei dotychczasowe brzmienie opisu ww. paragrafu 226 sugerowało przekazywanie dotacji jedynie podmiotowych (z odwołaniem się do art. 115 DziałLeczU), co powodowało wątpliwości właśnie w jakim paragrafie ujmować wspomniane dotacje z art. 115 DziałLeczU, które są dotacjami celowymi.

Te wątpliwości zostaną usunięte wskutek nowego opisu ww. paragrafu i usunięcia z opisu słowa „podmiotowa”. W uzasadnieniu projektu podano bowiem: Zmiany brzmienia paragrafu 256 w załącznikach nr 3 i 4 do rozporządzenia poprzez usunięcie słowa „podmiotowa” z nazwy paragrafu w związku ze zgłaszanymi wątpliwościami dotyczącymi rodzaju dotacji, jaka powinna być ujmowana w tym paragrafie. Zmiana ma charakter dostosowujący i związana jest z brzmieniem przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, z późn. zm.). Objaśnienia do paragrafu (w załączniku nr 4 do rozporządzenia)
pozostają bez zmian.

W następstwie ww. zmian, opis paragrafu będzie następujący:

Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Podsumowując, proponowana w projekcie rozporządzenia zmiana w zakresie wyżej podanej podziałki klasyfikacji budżetowej jest rozwiązaniem praktycznym i potrzebnym, usuwa bowiem wątpliwości związane ze stosowaniem paragrafu 256 do ujmowania dotacji celowych dla SPZOZ.

Źródło: RCL
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności