Procedura samodzielnego korygowania deklaracji przez organ podatkowy została od 1.1.2016 r. uzupełniona o obowiązek umieszczenia w piśmie przewodnim do korekty deklaracji pouczenia o prawie wniesienia sprzeciwu.

Organ podatkowy koryguje deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, uwierzytelnia kopię skorygowanej deklaracji,doręcza podatnikowi uwierzytelnioną kopię skorygowanej deklaracji wraz z informacją o związanej z korektą deklaracjizmianie wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty albo informacją o braku takich zmian, oraz pouczeniem o prawie wniesienia sprzeciwu. Na korektę podatnik może wnieść sprzeciw do organu, który dokonuje korekty, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uwierzytelnionej kopii skorygowanej deklaracji. Wniesienie sprzeciwu anuluje korektę. W razie niewniesienia sprzeciwu w terminie korekta deklaracji wywołuje skutki prawne jak korekta deklaracji złożona przez podatnika.

Istotną zmianą obowiązującą od 1.1.2016 r. jest możliwość zastosowania do wezwań stosowanych w ramach czynności sprawdzających kary porządkowej. Wynika to z dodania do art. 280 OrdPU odpowiedniego stosowania rozdz. 22 „Kary porządkowe” działu IV OrdPU.