W myśl rządowego projektu zmian w ustawie o podstawowej opiece zdrowotnej lekarzem POZ będzie lekarz:

1) mający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej,

2) odbywający szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej,

3) posiadający specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej;

4) posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii.

Lekarzem POZ będzie mógł być również lekarz:

1) mający specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej;

2) posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych,

3) udzielający świadczeń zdrowotnych w POZ przed 31 grudnia 2024 r.

Z kolei pielęgniarką POZ będzie pielęgniarka, która:

1) posiada tytuł specjalisty lub odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego;

2) ukończyła lub odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego;

3) ma tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa.

Pielęgniarką POZ będzie również pielęgniarka udzielająca przed 31 grudnia 2024 r. świadczeń zdrowotnych w POZ, która:

1) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa: pediatrycznego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej;

2) ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: pediatrycznego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej;

3) odbywa szkolenie specjalizacyjne lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: pediatrycznego, opieki długoterminowej, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

Projekt określa kwalifikacje dla położnej POZ, tj.: posiadanie tytułu specjalisty lub odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego lub ukończenie lub odbywanie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego albo posiadanie tytułu zawodowego magistra położnictwa.

Z uwagi na braki kadrowe projekt przewiduje, że położną POZ będzie również położna udzielająca przed 31.12.2024 r. świadczeń zdrowotnych w podstawowej opieki zdrowotnej, która:

1) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa: środowiskowego, środowisko-rodzinnego oraz promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej;

2) ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: środowiskowego, środowisko-rodzinnego oraz promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

Każdy pacjent będzie objęty opieką zespołu podstawowej opieki zdrowotnej, w skład którego wejdą: lekarz POZ, pielęgniarka POZ i położna POZ. W ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej zespół POZ ma współpracować z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania lub higienistką szkolną. Ponadto w ramach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej zespół POZ ma współpracować zarówno z osobami udzielającymi pacjentowi świadczeń specjalistycznych (m.in. w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego, opieki długoterminowej), jak również z przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia czy dyrektorami szkół.

Źródłem finansowania POZ będzie NFZ, a podstawę finansowania stanowić ma tzw. roczna stawka kapitacyjna. W umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej będą wyodrębnione dodatkowe środki przeznaczone na zapewnienie koordynacji opieki nad świadczeniobiorcą, w tym koordynatora (budżet powierzony). Projekt przewiduje również wyodrębnienie dodatkowych środków przeznaczonych na zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej (opłata zadaniowa) oraz oczekiwanego efektu zdrowotnego i jakości opieki (dodatek motywacyjny).