Kontynuacja usług prawniczych w 2021 r. a odliczenie ulgi na kasę fiskalną

Podatnikowi nie przysługuje ulga, ponieważ miał on obowiązek zakupić i ufiskalnić najpóźniej 1.7.2021 r.

Zgodnie z art. 145b ust. 1 pkt 3 lit.e VATU oraz §1 ust. 1 pkt 2 KasyTerminR podatnicy mogli prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r. do świadczenia m.in. usług prawniczych. Zatem, w zakresie świadczenia usług prawniczych obowiązek stosowania kas on-line powstał od 1.7.2021 r.

Zgodnie z art. 111 ust. 4 pkt 1 VATU podatnicy, u których powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas on-line mają prawo do odliczenia od podatku należnego kwotę wydaną na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł, a w przypadku gdy kwota ta jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, mają prawo do zwrotu ich różnicy na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, lub do odliczenia od podatku należnego tej różnicy za następne okresy rozliczeniowe, pod warunkiem że zakup kas rejestrujących nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji.

Na podstawie § 2 ust. 1 OdliczKasyR odliczenie kwoty wydanej na zakup kasy rejestrującej on-line lub jej zwrot następuje pod warunkiem:

  •  rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej on-line posiadającej potwierdzenie Prezesa GUM, iż spełniają funkcje i wymagania techniczne określone dla tych kas),
  • posiadania przez podatnika faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej oraz dowodu zapłaty całej należności za jej zakup.

Ponadto, w § 1 ust. 2 pkt 2 KasyTerminR przedłużone zostały terminy przyjęte za dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, o których mowa w art. 145b ust. 3 pkt 2 i 3 VATU, aby można było odliczyć kwotę wydaną na zakup kasy on-line lub otrzymać jej zwrot.

Z powyższych przepisów wynika więc, że odliczenie przysługuje, m.in. gdy podatnik świadczący usługi prawnicze obowiązany do wymiany kasy na kasę on-line, rozpocznie ewidencję przy zastosowaniu tej kasy najpóźniej od 1.7.2021 r. zatem czytelnik był obowiązany do rozpoczęcia ewidencji za pomocą kasy on-line od 1 lipca 2021r., a w związku z tym ostatecznym terminem zakupu z jednoczesną fiskalizacją kasy był ten dzień.

Podsumowując, czytelnik w ramach wykonywanych usług nie dotrzymał ustawowego terminu, ponieważ zainstalował wymaganą kasę po dniu określonym w ustawie i rozporządzeniu. Nie ma znaczenia w tym przypadku fakt, iż w okresie od 1 lipca do października czytelnik nie wykonał żadnej usługi prawniczej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, ponieważ w przypadku branż objętych obligatoryjną wymianą kas wprowadzone w art. 145b ust. 1 pkt 3 VATU w powiązaniu z § 1 ust. 1 pkt 2 KasyTerminR terminy określiły graniczną datę, od której uznawane będzie rozpoczęcie prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy on-line w obowiązującym terminie, aby „ulgę” na te kasy można było odliczyć.

(RA)
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności