Kontrole znowu z pełną mocą

Jak podkreślił Główny Inspektor Pracy, cytowany przez stronę www.pip.gov.pl, wraz z uruchamianiem kolejnych sektorów gospodarki, trzeba przywrócić kontrole PIP w pełnym zakresie. Towarzyszą temu jednak nowe zasady przeprowadzania kontroli, określone w wytycznych GIP i Głównego Inspektora Sanitarnego. Zgodnie z nimi, zanim dojdzie do czynności kontrolnych i jeśli nie wyklucza tego charakter kontroli, inspektor powinien zatelefonować do pracodawcy, żeby ustalić, jakie procedury dotyczące utrzymania reżimu sanitarnego obowiązują w zakładzie pracy.

Osoby przeprowadzające kontrolę będą też mieć odpowiednio dobrane środki ochrony osobistej. Jeśli będą odwiedzać zakłady wysokiego ryzyka, czyli takie, w których występują ogniska narażenia na SARS-CoV-2, powinny być wyposażene w:

 • półmaskę filtrującą FFP2 lub FFP3 lub równoważne,

 • osłonę twarzy lub okulary ochronne z osłonką boczną,

 • całotworzywowe rękawice jednorazowe,

 • kombinezon spełniający wymagania w zakresie odporności na przenikanie rozpylonej cieczy dla konstrukcji typu 4 oraz posiadający odporność na przenikanie skażonych cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego.

W przypadku kontrolowania zakładów, gdzie takich podejrzeń nie ma, zasady dotyczące ubioru ochronnego nie są tak rygorystyczne.

Czynności kontrolne na terenie zakładu pracy powinny trwać jak najkrócej i być prowadzone w wydzielonym pomieszczeniu, a jeśli jakieś czynności można przeprowadzić zdalnie, poza siedzibą pracodawcy, to inspektorzy powinni z tej możliwości korzystać. Dokumenty, przekazane przez pracodawcę poza terenem zakładu pracy zostaną poddane 24-godzinnej kwarantannie w szczelnie zamkniętych pojemnikach.

Wytyczne nakładają obowiązki na inspektora, który w czasie kontroli powinien respektować obowiązujące u pracodawcy ograniczenia i obowiązki. Ponadto, powinien:

 • stosować wymaganą osłonę ust i nosa,

 • nie podawać dłoni na powitanie,

 • poddać się wymaganej dezynfekcji rąk czy obuwia,

 • korzystać z udostępnionego przez przedsiębiorcę pomieszczenia,

 • zachowywać wymagany dystans, czyli minimum 2 m,

 • ograniczyć czas wizytacji stanowisk pracy (podlega indywidualnej ocenie przez inspektora),

 • w miarę możliwości ograniczyć kontakt z osobami, z którymi spotyka się w czasie prowadzenia czynności kontrolnych.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności