W ocenie wnioskodawców mimo obowiązujących w dotychczasowych przepisach licznych wyłączeń pozwalających na odstąpienie od zawiadamiania o zamiarze wszczęcia kontroli regulacje te nie sprawdzają się w praktyce. Wyłączenia są bowiem – zdaniem posłów – zbyt wąskie przedmiotowo i nie obejmują wielu sytuacji życiowych wymagających nagłego działania. W wielu przypadkach uprzedzenie przedsiębiorcy o kontroli PIP powoduje, że nie jest możliwym ocena rzeczywistego stanu przestrzegania przepisów prawa pracy czy przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Po zawiadomieniu o zamiarze kontroli przedsiębiorca może bowiem „przygotować się” na nią i poprawić przed kontrolą niekorzystne lub niezgodne z prawem warunki pracy. W uzasadnieniu wnioskodawcy podkreślają również inne aspekty utrudniające szybkie i rzetelne przeprowadzanie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy, takie jak zakaz jednoczesnego prowadzenia więcej niż jednej kontroli tego samego przedsiębiorcy (od którego wprawdzie istnieją wyjątki, lecz wyjątki te nie obejmują całego sektora usług pozaprzemysłowych i pozahandlowych), czy ograniczenie miejsc prowadzenia poszczególnych czynności kontrolnych przez PIP (ustawa o PIP dopuszcza, m.in. poszczególne czynności kontrolne w siedzibie PIP i nie wymaga na to zgody przedsiębiorcy, ustawa o swobodzie działalności gospodarczej takiej zgody wymaga).

Źródło:

http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf

http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/Projekty