Legalność zatrudnienia, wynagrodzenia, czas pracy oraz zakaz handlu w niedzielę to główne tematy kontroli inspekcji w 2018 r.

Inspektorzy pracy w 2018 r. będą:

1. oceniać prawidłowość zawierania umów cywilnoprawnych – szczególnie kontroli mogą spodziewać się pracodawcy w:

a) przedsiębiorstwach budowlanych,

b) w branży gastronomicznej i hotelarskiej oraz

c) w agencjach ochrony osób i mienia;

2. analizować umowy zawierane na czas określony pod kątem przestrzegania przepisów znowelizowanych w 2016 roku;

3. analizować umowy o pracę zawierane u wykonawców lub podwykonawców zamówień publicznych na usługi lub roboty budowlane;

4. zajmować się problematyką outsourcingu pracowniczego;

5. sprawdzać legalność zatrudnienia (co czwarta kontrola pokazywała nieprawidłowości w tym zakresie) w wytypowanych podmiotach z branż, w których w poprzednich latach najczęściej stwierdzano nieprawidłowości (wśród młodocianych oraz osób o niższych kwalifikacjach i w przypadku zatrudniania cudzoziemców);

6. kontrolować przedsiębiorców powierzających pracę sezonowo, zwłaszcza w placówkach handlowych, punktach gastronomicznych i podmiotach świadczących usługi hotelarskie oraz w niewielkich firmach usługowych i w małych miejscowościach.

Nowym obowiązkiem inspekcji pracy będzie też sprawdzanie funkcjonowania ustawy ograniczającej handel w niedziele. Kontrole przestrzegania przepisów tej ustawy wymagają przeszkolenia kadry inspektorskiej i wprowadzenia zmian w organizacji czasu pracy inspektorów z uwagi na wykonywanie czynności kontrolnych w dni wolne od pracy.

Jak zawsze, Państwowa Inspekcja Pracy będzie kontynuowała prace kontrolne rozpoczęte jeszcze w ubiegłych latach (szczególnie w 2017 r.). W ramach tych czynności inspektorzy pracy sprawdzą:

1. wypłacanie wynagrodzeń w wysokości wynikającej z minimalnej stawki godzinowej w przypadku umów cywilnoprawnych,

2. przestrzeganie prawa pracy i przepisów z zakresu bhp w zakładach opieki zdrowotnej, placówkach edukacji, w zakładach górniczych i firmach świadczących usługi górnicze oraz placówkach handlowych.