Przekazanie Staroście przez WIOŚ pisma informującego o uciążliwości akustycznej wywołuje potrzebę przeprowadzenia pomiarów hałasu. Do wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu dochodzi dopiero z momentem stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu. Organ może podjąć kontrolę podmiotu wskazywanego jako powodujący ponadnormatywny hałas na podstawie art. 379 ust. 1 PrOchrŚrod.

Z informacji zawartych w treści pytania wnioskuję, że podmiot nie jest zobowiązany do prowadzania pomiarów hałasu (nie była dotąd wydana wobec tego podmiotu decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu, ani nie jest to podmiot legitymujący się pozwoleniem zintegrowanym).

Stosownie do art. 115a ust. 1 PrOchrŚrod, w przypadku stwierdzenia przez organ ochrony środowiska, na podstawie pomiarów własnych lub pomiarów podmiotu obowiązanego do ich prowadzenia, że poza zakładem, w wyniku jego działalności, są przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu, organ ten wydaje decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu. Za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu uważa się przekroczenie wskaźnika hałasu LAeq D lub LAeq N.

W przedmiotowej decyzji określa się dopuszczalne poziomy hałasu poza zakładem przy zastosowaniu wskaźników hałasu LAeq D i LAeq N w odniesieniu do rodzajów terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1, na które oddziałuje zakład (art. 115a ust. 3 PrOchrŚrod).

W decyzji, o której mowa w art. 115a ust. 1 pkt 2 PrOchrŚrod mogą być określone wymagania mające na celu nieprzekraczanie poza zakładem dopuszczalnych poziomów hałasu, w tym zakres, sposób i częstotliwość prowadzenia pomiarów poziomu hałasu w zakresie, w jakim wykraczają one poza wymagania, o których mowa w art. 147 i 148 PrOchrŚrod.

Zgodnie z art. 378 ust. 1 PrOchrŚrod, organem ochrony środowiska właściwym w sprawach, o których mowa w art. 115a ust. 1 PrOchrŚrod jest starosta.

W świetle powyższego właściwym organem ochrony środowiska dla wykonywania czy zlecania badań natężenia hałasu prowadzących do wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu jest starosta.

Orzecznictwo

Jak wynika z poglądów doktryny i orzecznictwa odnoszących się do art. 115a PrOchrŚrod postępowanie zmierzające do wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu wszczynane jest z urzędu, a do jego wszczęcia dochodzi dopiero z momentem stwierdzenia przekroczenia hałasu czyli dopiero po wykonaniu badań, o których mowa w tym przepisie. Samo pismo zainteresowanego podmiotu (monit, interwencja, skarga) nie inicjuje jeszcze postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji, o której mowa w art. 115a PrOchrŚrod (post. NSA z 14.6.2022 r., III OW 200/21).

Zgodnie z art. 379 ust. 1 PrOchrŚrod, marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów. Organy te mogą upoważnić do wykonywania funkcji kontrolnych pracowników podległych im urzędów marszałkowskich, powiatowych, miejskich lub gminnych lub funkcjonariuszy straży gminnych (art. 379 ust. 2 PrOchrŚrod). W świetle art. 379 ust. 3 PrOchrŚrod kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do:

  • wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 – na pozostały teren;
  • przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;
  • żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
  • żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

Z czynności kontrolnych kontrolujący sporządza protokół, którego jeden egzemplarz doręcza kierownikowi kontrolowanego podmiotu lub kontrolowanej osobie fizycznej (art. 380 ust. 1 PrOchrŚrod).

Zgodnie z art. 147 ust. 1 PrOchrŚrod, prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia są obowiązani do okresowych pomiarów wielkości emisji. Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia są obowiązani do ciągłych pomiarów wielkości emisji w razie wprowadzania do środowiska znacznych ilości substancji lub energii (art. 147 ust. 2 PrOchrŚrod). Minister właściwy do spraw klimatu określił, w drodze rozporządzenia, wymagania w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji, o których mowa w art. 147 ust. 1 i 2 PrOchrŚrod. Właściwym aktem wykonawczym jest w tym przypadku rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 7.9.2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz.U. z 2021 r. poz. 1710 ze zm.; dalej: rozporządzenie).

Stosownie do § 8 ust. 1 Rozporządzenie, okresowe pomiary hałasu w środowisku, który jest wyrażony wskaźnikami hałasu mającymi zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska (LAeq D i LAeq N), prowadzi się dla zakładu, na którego terenie są eksploatowane instalacje lub urządzenia emitujące hałas, dla którego została wydana decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu.

Ważne

W świetle § 8 ust. 2 rozporządzenia, okresowe pomiary hałasu w środowisku, który jest wyrażony wskaźnikami hałasu mającymi zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska (LAeqD i LAeqN), prowadzi się dla instalacji, dla której zostało wydane pozwolenie zintegrowane. Okresowe pomiary hałasu w środowisku, w tym hałasu impulsowego, prowadzi się raz na dwa lata, licząc od daty, w której decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwolenie zintegrowane stały się ostateczne, z uwzględnieniem specyfiki pracy źródeł hałasu. W przypadku źródeł hałasu pracujących sezonowo pomiary hałasu przeprowadza się w tym okresie (§ 8 ust. 3 rozporządzenia).