Proponowane zmiany w ocenie wnioskodawcy mają korzystnie wpłynąć na bezstronność i przejrzystość działań konsultantów, co w konsekwencji ma podnieść ich wartość doradczą jako niezależnych ekspertów. W tym celu ustawa przewiduje obowiązek składania oświadczeń przez kandydatów na konsultantów oraz osoby piastujące taką funkcję (w przypadku zmian objętych treścią oświadczenia) dotyczących m.in.:

 • członkostwa w organach spółek handlowych, spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji lub bycia przedstawicielem albo pełnomocnikiem przedsiębiorców:
  • wykonujących działalność leczniczą,
  • wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania lub obrotu produktem leczniczym, substancjami czynnymi i wykorzystywanymi jako materiały wyjściowe przeznaczone do wytwarzania produktów leczniczych, środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobem medycznym,
  • wykonujących działalność gospodarczą w zakresie doradztwa związanego z refundacją leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych,
  • wykonujących działalność ubezpieczeniową,
  • którzy złożyli wniosek o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego albo uzyskali to pozwolenie lub złożyli wniosek o wydanie pozwolenia na import równoległy produktu leczniczego albo uzyskali to pozwolenie,
  • którzy są wytwórcami, importerami, autoryzowanymi przedstawicielami lub dystrybutorami wyrobów medycznych,
 • posiadania akcji lub udziałów w spółkach handlowych wykonujących działalność, o której mowa w pkt 1, lub udziałów w spółdzielniach wykonujących działalność, o której mowa w pkt 1,
 • bycia wspólnikiem lub partnerem spółki handlowej lub stroną umowy spółki cywilnej wykonującej działalność w zakresie, o którym mowa w pkt 1,
 • wykonywania działalności gospodarczej w zakresie, o którym mowa w pkt 1,
 • wykonywania zajęć zarobkowych na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej, zawartej z podmiotem:
  • wykonującym działalność, o której mowa w pkt 1 lub
  • posiadającym akcje lub udziały w spółkach handlowych wykonujących działalność, o której mowa w pkt 1, lub udziały w spółdzielniach wykonujących działalność, o której mowa w pkt 1 lub
  • będącym wspólnikiem lub partnerem spółki handlowej lub stroną umowy spółki cywilnej wykonującej działalność w zakresie, o którym mowa w pkt 1.

Ponadto konsultant będzie zobowiązany do składania organowi powołującemu oświadczenia zawierającego informacje o korzyściach o wartości wyższej niż 380 zł, w tym wyjazdach krajowych lub zagranicznych niezwiązanych z funkcją konsultanta, których koszt nie został pokryty przez instytucje go zatrudniające, uzyskanych od podmiotu:

 1. wykonującego działalność, o której mowa w pkt 1, lub
 2. posiadającego akcje lub udziały w spółkach handlowych wykonujących działalność, o której mowa w pkt 1, lub udziały w spółdzielniach wykonujących działalność, o której mowa w pkt 1, lub
 3. będącego wspólnikiem lub partnerem spółki handlowej lub stroną umowy spółki cywilnej wykonującej działalność w zakresie, o którym mowa w pkt 1.

Oświadczenia kandydatów na konsultantów oraz konsultantów będą publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia. Ustawa wprowadza również sankcje za złożenie fałszywego oświadczenia.

Ustawa czeka na podpis Prezydenta, ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło:

http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2503