Jak podaje UZP, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia będzie – na gruncie nowej dyrektywy 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych – podstawowym dokumentem potwierdzającym spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Pełnej dokumentacji zamawiający będzie żądał jedynie od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Dodatkowo, na każdym etapie postępowania, zamawiającemu będzie przysługiwało uprawnienie do zwrócenia się do wykonawców o przedłożenie wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania.

Dyrektywa przewiduje, że Jednolity Europejski Dokument Zamówienia będzie sporządzany na formularzu, który ma zostać przyjęty przez Komisję Europejską. Obecnie nowy projekt rozporządzenia wykonawczego Komisji w tym zakresie jest ponownie konsultowany z państwami członkowskimi w ramach Komitetu doradczego ds. zamówień publicznych.

Źródło:
UZP