W ramach konsultacji Ministerstwo Finansów dąży do uzyskania uzasadnionych konstruktywnych stanowisk, uwag oraz opinii dotyczących przygotowywanego dokumentu: „Objaśnienia podatkowe w zakresie pakietu rozwiązań SLIM VAT oraz wybranych rozwiązań doprecyzowujących niektóre konstrukcje VAT wprowadzanych ustawą z 27.11.2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 poz. 2419)”.

Zakres konsultowanej treści spis treści (szczegółowe omówienie dokumentu: https://www.gov.pl/web/finanse/konsultacje-podatkowe-w-sprawie-objasnien-podatkowych-w-zakresie-pakietu-rozwiazan-slim-vat):
1. Omówienie regulacji wprowadzonych w pakiecie Slim VAT wraz z przykładami ich praktycznego stosowania
1.1. Podwyższenie wartości limitu na tzw. nieewidencjonowane prezenty o małej wartości oraz doprecyzowanie wartości tzw. prezentów ewidencjonowanych
1.1.1. Podwyższenie wartości limitu na tzw. nieewidencjonowane prezenty o małej wartości
1.1.2. Doprecyzowanie wartości tzw. prezentów ewidencjonowanych
1.1.3. Doprecyzowanie zasad ustalania podstawy opodatkowania dla towarów przekazywanych nieodpłatnie
1.2. Zmiany w zakresie faktur korygujących in minus
1.2.1. Zasady dotyczące ujmowania korekt zmniejszających podstawę opodatkowania od stycznia 2021 r. – pomniejszenie podstawy opodatkowania i podatku należnego
1.2.2. Zasady dotyczące ujmowania korekt zmniejszających podstawę opodatkowania od stycznia 2021 r. – obowiązek pomniejszenia podatku naliczonego
1.2.3. Pozostałe zmiany przepisów ustawy o VAT w związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2021 r. nowych zasad dotyczących ujmowania faktur korygujących in minus
1.2.4. Przepisy przejściowe – możliwość stosowania dotychczasowych zasad rozliczania faktur korygujących in minus
1.2.5 Pojęcia uzgodnienia z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunków obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług oraz spełnienia tych uzgodnionych warunków i dokumentacji potwierdzającej ich dokonanie
1.2.6. Przykłady stosowania nowych zasad rozliczania faktur korygujących in minus wraz z omówieniem
1.3. Uregulowanie zasad w zakresie korekt in plus
1.3.1. Zasady dotyczące ujmowania korekt zwiększających podstawę opodatkowania
1.3.2. Rozwiązania doprecyzowujące w zakresie korekt zwiększających podstawę opodatkowania z tytułu WNT i eksportu towarów:
1.4. Spójne kursy walut w VAT i podatkach dochodowych
1.4.1. Zasady stosowania metod przeliczania kursów walut stosowanych do określenia podstawy opodatkowania określonych w walucie obcej
1.4.2. Wyjątki od stosowania opcjonalnych metod przeliczenia kwot wyrażonych w walucie obcej przyjętych jak do przeliczania walut wg przychodu w podatku dochodowym
1.5. Wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego „na bieżąco”
1.6. Odliczanie podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży
2. Stosowanie nowych regulacji w zakresie Wiążących Informacji Stawkowych
3. Stosowanie zmienionych rozwiązań w zakresie mechanizmu podzielonej płatności
3.1. Bezpośrednie odesłanie do kwoty
3.2. Mechanizm podzielonej płatności a możliwość potrącenia wierzytelności
3.3. Rozszerzenie dyspozycyjności środków na rachunku VAT
3.4. Zmiana katalogu podmiotów mogących wystąpić o uwolnienie środków z rachunku VAT
3.5. Zmiana sposobu klasyfikowania towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15
4. Rozliczanie w VAT zaliczek na poczet eksportu
4.1. Wydłużenie terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0% przy opodatkowaniu zaliczek w eksporcie wprowadzone w pakiecie Slim VAT
4.2. Opodatkowanie stawką 0% zaliczek w eksporcie przy wywozie towaru po 6 miesiącach
4.2.1. Uwagi o charakterze ogólnym
4.2.2. Objaśnienie zagadnienia specyfiki realizacji dostaw
4.2.3. Podsumowanie

W ramach konsultacji można zgłaszać do projektu objaśnień podatkowych – uwagi, komentarze, a także inne przykłady praktyczne (niż w projekcie) wraz ze zwięzłym uzasadnieniem i sposobem traktowania tych praktycznych przykładów na gruncie zmienionych przepisów VATU (ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnych praktycznych przykładów stosowania nowych zasad dla korekt in minus). Konsultacje są otwarte dla wszystkich. Uwagi i opinie można zgłaszać do 1.2.2021 r. na adres: [email protected]

Źródło: https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-dotyczace-slim-vat-w-konsultacjach