Zmiana przepisów o UOKiK ma usprawnić kontrolę nad przedsiębiorcami w zakresie zapobiegania przypadkom naruszania interesów konsumentów. Oznacza to, że gminy muszą uważniej przyjrzeć się prowadzonej gospodarce w branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Nowe przepisy przewidują surowe konsekwencje dla podmiotów, które nie zachowają najwyższej staranności w zapewnieniu ochrony praw konsumentów.

17.4.2016 r. weszła w życie ustawa z 5.8.2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2015 r., poz.1634; dalej: nowelizacja lub ustawa).

Do najistotniejszych zmian należą:

  1. Dotychczasowa kontrola umów zawieranych z konsumentami nie należy już sądów. Obecnie organem właściwym do uznania klauzuli za niedozwoloną jest Prezes UOKIK.
  2. Prezes UOKiK zyskał nową kompetencję – wydając decyzję, ma prawo nałożyć karę finansową w wysokości do 10% rocznego obrotu.
  3. Zamiast rejestru klauzul niedozwolonych wprowadzono indywidualne decyzje w sprawie.