Stawka minimalna w wysokości 2800 zł brutto dotyczy pracowników pełnoetatowych. Dla osób zatrudnionych na część etatu będzie odpowiadała kwocie ustalonej proporcjonalnie do liczby godzin do przepracowania w danym miesiącu. Przykładowo: dla pracownika zatrudnionego w 1/2 wymiaru czasu pracy w styczniu 2021 r. wyniesie 1399,92 zł (2800 zł : 152 godz. = 18,42 zł x 76 godz. = 1399,92 zł), a w lipcu – (2800 zł : 176 godz. = 15,91 zł x 88 godz. = 1400,08 zł).

Wynagrodzenie minimalne to nie tylko wynagrodzenie zasadnicze. Jest sumą przysługujących pracownikowi składników wynagrodzenia i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, które zostały zaliczone przez GUS do wynagrodzeń osobowych (por. www.stat.gov.pl, Pojęcia stosowane w statystyce publicznej). Wyłącza się z niej jednak:

 • nagrody jubileuszowe, 
 • odprawę pieniężną należną pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, 
 • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, 
 • dodatek za pracę w porze nocnej,
 • dodatek za staż pracy.

Różne kwoty netto

Parametry podatkowe i składkowe, które mają znaczenie dla obliczenia kwot netto minimalnego wynagrodzenia za pracę pozostają w 2021 r. bez zmian w stosunku do obowiązujących w 2020 r. Oznacza to, że do obliczeń przyjmuje się:

 • 17% podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego pierwszy próg skali podatkowej, 
 • 250 zł miesięcznie podstawowych kosztów uzyskania przychodów (KUP) i 300 zł –podwyższonych, 
 • 43,76 zł ulgi podatkowej (1/12 x 525,12 zł), odliczanej od zaliczki na podatek dochodowy, jeśli pracownik złoży oświadczenie PIT-2 (oświadczenie w celu zmniejszania zaliczki na podatek dochodowy o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej),
 • 9,76% składki na ubezpieczenie emerytalne, 1,5% – rentowe i 2,45% – chorobowe,
 • 9% pełnej składki na ubezpieczenie zdrowotnej i 7,75% odliczanej od podatku.

W przypadku pracowników do 26. roku życia należy pamiętać o zwolnieniu ich przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy z podatku dochodowego do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Wartości netto minimalnego wynagrodzenia za pracę

Dla pracowników pełnoetatowych

Podstawowe KUP, ulga podatkowa

Podstawowe KUP, bez ulgi podatkowej

Podwyższone KUP, ulga podatkowa

Podwyższone KUP, bez ulgi podatkowej

2061,67 zł

2017,67 zł

2069,67 zł

2026,67 zł

Dla pracowników pełnoetatowych do 26. roku życia

2198,67 zł

Najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych i rodzicielskich

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przy pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia. Zatem w 2021 r. najniższa podstawa wyniesie 2416,12 zł.

Taka sama będzie minimalna podstawa dla świadczenia rehabilitacyjnego, a także zasiłków: wyrównawczego, macierzyńskiego i w wysokości zasiłku macierzyńskiego oraz opiekuńczego.

Odprawa z tytułu zwolnień grupowych

Wartość odprawy przysługującej na podstawie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników nie może przekroczyć 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli od 1 stycznia 2021 r. – 42 000 zł.

Jeśli w 2021 r. nadal będzie obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego lub epidemii, ogłoszony z powodu COVID-19, maksymalna wartość powyższej odprawy u pracodawców, którzy odnotują spadek obrotów gospodarczych lub istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń będzie wynosić 10-krotność minimum ustawowego, czyli 28 000 zł. Jest to także próg dla wszystkich świadczeń, które taki pracodawca będzie wypłacał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii przy rozwiązywaniu stosunków pracy oraz umów zlecenia, o świadczenie usług i o dzieło, a także ustania odpłatnego pełnienia funkcji.

Podstawa wymiaru składek osób prowadzących działalność

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które korzystają z preferencyjnych warunków ich naliczania – będzie wynosić w 2021 r. 840 zł (nie może być niższa od kwoty stanowiącej 30% minimalnej pensji).

Taki sam poziom będzie miała minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą, korzystających z tzw. Małego ZUS Plus.

Podstawa wymiaru składek zleceniobiorców/świadczeniobiorców

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje przepisy o zleceniu stanowi co najmniej wartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli w 2021 r. 2800 zł.

2100 zł (75% minimalnego wynagrodzenia) to minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób sprawujących opiekę nad dzieckiem, które wykonywały pracę na podstawie umowy agencyjnej lub zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług (do której stosuje się przepisy o zleceniu) przez okres co najmniej 6 miesięcy i które zaprzestały jej świadczenia.

Podstawa wymiaru składek osób opiekujących się dzieckiem i pracowników na urlopach wychowawczych

Podstawa wymiaru składki na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne dla osób fizycznych, które na obszarze Polski sprawują osobistą opiekę nad dzieckiem, a które nie spełniają warunków do podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z jakiegokolwiek tytułu w 2021 r. to 2100 zł (75% minimalnego wynagrodzenia).

Tyle samo wyniesie podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla pracowników przebywających na urlopach wychowawczych.

Miesięczne świadczenie za praktyki absolwenckie

Świadczenie pieniężne z tytułu odpłatnej umowy o praktykę absolwencką będzie wynosić w 2021 r. 5600 zł (dwukrotność minimalnej płacy).

Refundacja składek

Maksymalna jednorazowa refundacja składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia bezrobotnego skierowanego do pracy przez urząd pracy ma mieć w 2021 r. wartość 8400 zł (300% minimalnego wynagrodzenia).

Różne świadczenia i należności

2800 zł będzie wynosić ponadto w przyszłym roku minimalna wysokość:

 • wynagrodzenia za przestój,
 • odszkodowania, jakiego może żądać pracownik od pracodawcy, który naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu,
 • odszkodowania, jakiego może dochodzić od pracodawcy pracownik, który doznał mobbingu lub w jego rezultacie rozwiązał umowę o pracę, 
 • wynagrodzenia gwarancyjnego dla pracownika pełnoetatowego za niewykonywanie pracy z powodu rozkładu czasu pracy,
 • podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem bądź będących osobami duchownymi, podlegającymi z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym przez okres co najmniej 6 miesięcy,
 • podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe dla osób podlegających im dobrowolnie, niemających żadnego tytułu do ubezpieczeń obowiązkowych.

Dodatek za pracę w porze nocnej w 2021 r.

Miesiąc

Wartość dodatku

za 1 godz. pracy

Sposób obliczenia

Styczeń

3,68 zł

(2800 zł : 152 godz.) x 20%

Luty

3,50 zł

(2800 zł : 160 godz.) x 20%

Marzec

3,04 zł

(2800 zł : 184 godz.) x 20%

Kwiecień

3,33 zł

(2800 zł : 168 godz.) x 20%

Maj

3,68 zł

(2800 zł : 152 godz.) x 20%

Czerwiec

3,33 zł

(2800 zł : 168 godz.) x 20%

Lipiec

3,18 zł

(2800 zł : 176 godz.) x 20%

Sierpień

3,18 zł

(2800 zł : 176 godz.) x 20%

Wrzesień

3,18 zł

(2800 zł : 176 godz.) x 20%

Październik

3,33 zł

(2800 zł : 168 godz.) x 20%

Listopad

3,50 zł

(2800 zł : 160 godz.) x 20%

Grudzień

3,18 zł

(2800 zł : 176 godz.) x 20%

Kwoty wolne od potrąceń w 2021 r. dla pracowników pełnoetatowych, niebędących uczestnikami pracowniczych planów kapitałowych*

Rodzaj potrąceń

Podstawowe KUP, ulga podatkowa

Podstawowe KUP, bez ulgi podatkowej

Podwyższone KUP, ulga podatkowa

Podwyższone KUP, bez ulgi podatkowej

obowiązkowe

Sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne (100% płacy minimalnej netto)

2061,67 zł

2017,67 zł

2069,67 zł

2026,67 zł

Zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi (75% płacy minimalnej netto)

1546,25 zł

1513,25 zł

1552,25 zł

1520 zł

Kary pieniężne przewidziane w art. 108 KP (90% płacy minimalnej netto)

1855,50 zł

1815,90 zł

1862,70 zł

1824 zł

dobrowolne

Należności pracodawcy (100% płacy minimalnej netto)

2061,67 zł

2017,67 zł

2069,67 zł

2026,67 zł

Inne należności (80% płacy minimalnej netto)

1649,34 zł

1614,14 zł

1655,74 zł

1621,34 zł

*Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, to ustalając kwotę wolną od potrąceń w pierwszej kolejności oblicza się wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę stosownie do wymiaru jego czasu pracy, a następnie dokonuje odliczeń składkowo-podatkowych (por. stanowisko MPiPS z 7.1.2014 r.).

Kwoty wolne od potrąceń w 2021 r. dla pełnoetatowych pracowników do 26. roku życia, korzystających ze zwolnienia podatkowego, niebędących uczestnikami PPK

Rodzaj potrącenia

Wysokość kwoty wolnej

obowiązkowe

Sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne (100% płacy minimalnej netto)

2198,67 zł

Zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi (75% płacy minimalnej netto)

1649 zł

Kary pieniężne przewidziane w art. 108 KP (90% płacy minimalnej netto)

1978,80 zł

dobrowolne

Należności pracodawcy (100% płacy minimalnej netto)

2198,67 zł

Inne należności (80% płacy minimalnej netto)

1758,94 zł

Wysokość podwyższenia kwot wolnych od potrąceń z powodu skutków COVID-19*

Podstawowa kwota wolna**

Wysokość podwyższenia na 1 członka rodziny

Sposób obliczenia

W przypadku pracowników do 26. roku życia

2198,67 zł

549,67 zł

2198,67 zł x 25%

1649 zł

412,25 zł

1649 zł x 25%

1978,80 zł

494,70 zł

1978,80 zł x 25%

1758,94 zł

439,74 zł

1758,94 zł x 25%

W przypadku pracowników powyżej 26. roku życia

2061,67 zł

515,42 zł

2061,67 zł x 25%

2017,67 zł

504,42 zł

2017,67 zł x 25%

2069,67 zł

517,42 zł

2069,67 zł x 25%

2026,67 zł

506,67 zł

2026,67 zł x 25%

1546,25 zł

386,56 zł

1546,25 zł x 25%

1513,25 zł

378,31 zł

1513,25 zł x 25%

1552,25 zł

388,06 zł

1552,25 zł x 25%

1520 zł

380 zł

1520 zł x 25%

1855,50 zł

463,88 zł

1855,50 zł x 25%

1815,90 zł

453,98 zł

1815,90 zł x 25%

1862,70 zł

465,68 zł

1862,70 zł x 25%

1824 zł

456 zł

1824 zł x 25%

1649,34 zł

412,34 zł

1649,34 zł x 25%

1614,14 zł

403,54 zł

1614,14 zł x 25%

1655,74 zł

413,94 zł

1655,74 zł x 25%

1621,34 zł

405,34 zł

1621,34 zł x 25%

* od 16.5.2020 r. pracodawca ma obowiązek podwyższania kwot wolnych od potrąceń z wynagrodzenia za pracę o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ma na utrzymaniu, jeżeli z powodu działań antycovidowych wynagrodzenie tego pracownika zostało obniżone lub członek jego rodziny utracił źródło dochodu

**zgodnie z poprzednimi tabelami z kwotami wolnymi od potrąceń

Ważne

Minimalna stawka godzinowa dla umów zleceń i umów o świadczenie usług w 2021 r. będzie wynosić 18,30 zł.