Konsekwencje nieprzekazania do RIO uchwał rady gminy dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dla przypomnienia, wspomniane uchwały podejmowane są na podstawie stosownych regulacji prawnych CzystGmU. Przykładowo, chodzi o uchwałę podejmowaną np. w trybie art. 6k ust. 1 CzystGmU, z którego wynika, że rada gminy, w drodze uchwały:

1) dokona wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spośród metod określonych w art. 6j ust. 1 i 2 CzystGmU oraz ustali stawkę takiej opłaty; dopuszcza się stosowanie więcej niż jednej metody ustalenia opłat na obszarze gminy;

2) ustali stawkę opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości. 

Inną uchwałą mającą podstawę w CzystGmU jest uchwała podejmowana na podstawie art. 6l CzystGmU, z którego wynika, że rada gminy określi, biorąc pod uwagę warunki miejscowe, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym wskazanie, czy opłatę uiszcza się z dołu, czy z góry. Rada gminy, w drodze uchwały, może zarządzić pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów i określić wysokość wynagrodzenia za inkaso.

Abstrahując jednakże od rodzajów uchwał, których gmina nie przekazała do regionalnej izby obrachunkowej, to wskazane zaniechania naruszają przepis art. 90 SamGminU w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 RegIzbObrachU. Z pierwszej z regulacji wynika, że:

1. Wójt obowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał rady gminy w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia. Akty ustanawiające przepisy porządkowe wójt przekazuje w ciągu 2 dni od ich ustanowienia.

2. Wójt przedkłada regionalnej izbie obrachunkowej, na zasadach określonych w ust. 1, uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium oraz inne uchwały rady gminy i zarządzenia wójta objęte zakresem nadzoru regionalnej izby obrachunkowej.

Z kolei, zgodnie z drugim przepisem – w zakresie działalności nadzorczej właściwość rzeczowa regionalnych izb obrachunkowych obejmuje uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy OrdPU.

Z powyższego wynika więc prawny obowiązek jednostek samorządu terytorialnego przekazywania podjętych przez organy tych jednostek – uchwał i zarządzeń. Ustawowy termin jest 7-dniowy. W praktyce nieprzekazanie w tym terminie wspomnianych uchwał nie powoduje negatywnych skutków dla ich ważności. Może to być w pewnym sensie sposób na uniknięcie interwencji nadzorczej ze strony regionalnej izby obrachunkowej w postaci np. wydania rozstrzygnięcia nadzorczego. Z drugiej strony jednostka samorządowa powinna mieć na uwadze, że regionalna izba obrachunkowa ma inne możliwości oddziaływania na samorząd. Przykładowo, może w trybie art. 10a RegIzbObrachU przedstawić tzw. raport o stanie gospodarki finansowej tej jednostki. 

Po przyjęciu raportu przez kolegium prezes izby przekazuje raport organom: stanowiącemu i wykonawczemu właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Raport ten podlega upublicznieniu, a to może mieć negatywny wpływ chociażby na wykonywanie funkcji przez wójta gminy, w tym na ewentualne próby odwołania go np. w referendum. 

Podsumowując, jakkolwiek nieprzekazanie uchwał np. rady gminy nie ma wpływu na ważność tych uchwał, to jednak zaniechanie to może skutkować w sposób negatywny dla wójta, którego praca podlega ocenie przez lokalną społeczność, a ta może zadecydować nawet o jego odwołaniu. 

Źródło: http://www.krakow.rio.gov.pl
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności