Konkurs w zakresie przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu – wnioski od 19 marca

Konkurs ma na celu wyłonienie jednego projektu, którego przedmiotem będzie opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego .

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowaneod 19.3.2018 r. (od godz. 00.00) do 6.4.2018 r. (do godz. 23.59). Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej: https://www.sowa.efs.gov.pl

Wnioskodawcami w konkursie mogą być:

1) administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane,

2) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,

3) stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,

4) organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej,

5) federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,

6) związki rewizyjne właściwe do spraw spółdzielczości,

7) samorząd gospodarczy i zawodowy,

8) partnerzy społeczni,

9) uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym i jednostki prowadzące kształcenie lub doskonalenie zawodowe,

10) jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE lub środków budżetu państwa) wynosi 100,00%. W ramach konkursu nie jest wymagane wniesienie wkładu własnego. Do dofinansowania zostanie wybrany 1 projekt.

Wszelkie niezbędne dokumenty można znaleźć na stronie:

https://www.power.gov.pl/nabory/1-122/
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności