Zagadnieniem tym Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) zajmował się w związku ze skargą osoby, której dane osobowe – jako osoby inicjującej postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym – zostały upublicznione w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Trybunału Konstytucyjnego w związku z publikacją orzeczenia wydanego w zgłoszonej przez nią sprawie.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, po analizie problemu, w drodze decyzji administracyjnej nakazał Prezesowi Trybunału Konstytucyjnego wyeliminowanie nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osoby, która złożyła skargę konstytucyjną. Zobowiązał w niej Prezesa TK do usunięcia ze strony internetowej Trybunału, pełniącej jednocześnie rolę BIP w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, jej danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, zawartych w opublikowanym na niej wyroku TK.

Zdaniem GIODO, publikacja orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w BIP po poddaniu go anonimizacji, tj. po usunięciu z jego treści informacji identyfikujących osobę fizyczną, pozwala wszystkim zainteresowanym na poznanie treści takiego orzeczenia, a także czyni zadość warunkom jego dostępności oraz powszechnej znajomości, bez jednoczesnego uszczerbku dla przysługującego każdemu z nas prawa do prywatności.

Jednocześnie zdaniem GIODO, bez znaczenia dla rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie pozostaje fakt publikowania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w Dzienniku Ustaw bez żadnej ingerencji w treść orzeczenia, tj. wraz z imieniem i nazwiskiem osoby inicjującej postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym. W ocenie Generalnego Inspektora, należy bowiem odróżnić publikację danych osobowych osoby składającej skargę w Dzienniku Ustaw od publikacji jej danych w BIP Trybunału Konstytucyjnego.

Zasady publikacji w Dzienniku Ustaw normuje bowiem ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, zaś publikacja wyroku w BIP podlega reżimowi ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie z artykułem art. 5 ust. 2 tej ustawy prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Nie można domniemywać wyłączenia powyższego przepisu z przepisów innej ustawy, ani domniemywać go z publicznego charakteru postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Powyższe stanowisko Generalnego Inspektora podzielił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, oddalając skargę Prezesa Trybunału Konstytucyjnego na decyzję GIODO. Wyrok, wydany 19 stycznia 2017 r. (II SA/Wa 1434/16) nie jest prawomocny.