Konieczność zachowania procedury opiniodawczej organu regulacyjnego (PGW Wody Polskie) przy uchwalaniu nowego regulaminu dostarczania wody

W kontekście podanej problematyki w pierwszej kolejności warto odnotować regulacje zawarte w WodaŚciekU, gdziew art. 19 ust. 3 i 4 m.in. postanowiono, że rada gminy uchwala regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków jest aktem prawa miejscowego.

W ust. 1 i 2 art 19 WodaŚciekU postanowiono, po pierwsze, że rada gminy, na podstawie projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, przygotowuje projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazuje go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, zawiadamiając o tym przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Po drugie, organ regulacyjny opiniuje projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w zakresie zgodności z przepisami ustawy i wydaje, w drodze postanowienia, na które służy zażalenie, opinię nie później niż w terminie miesiąca od dnia doręczenia tego projektu.

W kontekście poruszonego zagadnienia warto odnotować stanowisko wyrażone w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego z 2.6.2022 r. (NR NK-N.4131.84.3.2022.RB, opubl. w dzienniku urzędowym województwa łódzkiego 6.6.2022 r.), w którym organ nadzoru ustalił m.in., że (..) projekt uchwały nie tylko nie został zaopiniowany przez dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Rada Gminy, wbrew art. 19 ust. 1 WodaŚciekU nie przygotowała tego projektu, który powinien był zostać skierowany do w/w organu – nie podjęto stosownej uchwały.

Dalej podano, że przed podjęciem uchwały rada gminy nie dopełniła obowiązków wynikających z art. 19 ust. 1 WodaŚciekU. W ocenie organu nadzoru, ustawodawca wprowadził ściśle określoną procedurę poprzedzającą podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Stąd też każda następna zmiana merytoryczna regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków – czy w całości, czy w części – obliguje radę gminy do przeprowadzenia procedury, określonej w art. 19 ust. 1 WodaŚciekU. Mimo, że opinia organu regulacyjnego nie ma charakteru wiążącego, zwrócenie się o zaopiniowanie jest obligatoryjnym elementem procedury podjęcia badanej uchwały, a jej brak powoduje, że nie został spełniony ten warunek. To samo dotyczy uprzedniego podjęcia uchwały przyjmującej projekt przyszłego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Wskazane czynności są warunkiem sine qua non dalszego, zgodnego z prawem, procedowania przedmiotowej uchwały. Podjęcie uchwały w sprawie projektu regulaminu i uzyskanie opinii organu regulacyjnego dotyczy również sytuacji, gdy po zaopiniowaniu przez organ regulacyjny projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków następuje zmiana merytoryczna tego regulaminu w całości albo w części.

Dalej podkreślono również, że uchwała musi spełniać niezbędne wymagania zarówno w aspekcie materialnym jak i formalnym. Oznacza to, że treść uchwały musi być zgodna z przepisami prawa, a tryb podjęcia uchwały musi odpowiadać określonym procedurom. W ramach katalogu formalnych warunków podjęcia ważnej uchwały wyróżnić można także konieczność przedłożenia projektu aktu prawnego do zaopiniowania. W sytuacji, gdy przepisy prawa przewidują taki obowiązek w stosunku do aktów określonej kategorii, niewykonanie takiego obowiązku równoznaczne jest z istotnym naruszeniem prawa i skutkuje stwierdzeniem nieważności takiego aktu.

Podsumowując, stanowisko organu nadzoru ma prawne uzasadnienie. Rada gminy nie może pominąć etapu opiniodawczego (przed PGW Wody Polskie) przed przyjęciem właściwej uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy.

Źródło: https://edzienniki.duw.pl
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności