Otóż, regionalna izba obrachunkowa w toku analizy uchwały rady miejskiej w sprawie zmiany w budżecie miasta przyjęła, że rada miasta zastosowała nieprawidłowy paragraf klasyfikacji budżetowej dla przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych. W toku analizy odwołano się do regulacji prawnych KlasBudżR.

I tak, we wspomnianej uchwale rady miejskiej wprowadzającej zmiany w budżecie miasta wskazane przychody z emisji obligacji ujęto w paragrafie 952. Paragraf ten został oznaczony w KlasBudżR jako: Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Z kolei, regionalna izba obrachunkowa wskazała, że właściwym paragrafem dla tego typu przychodów powinien być paragraf 931, który został oznaczony jako: Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych. Bez wątpienia stanowisko izby jest uzasadnione, skoro przychody mają źródło w emisji obligacji komunalnych.

W motywach rozstrzygnięcia izba wskazała, że: Stosownie do postanowień art. 39 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.) przychody, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 4 klasyfikuje się według paragrafów określających źródło przychodu. W myśl zaś postanowień § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014 roku, poz. 1053 z późn. zm.) – przychody budżetu klasyfikuje się do paragrafów zgodnie z załącznikiem Nr 5 do ww. rozporządzenia. Nadto dodano, że w załączniku Nr 5 KlasBudżR, dla klasyfikowania przychodów z tytułu sprzedaży obligacji komunalnych przewidziany został § 9310 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

W kontekście takiej formy „interwencji” regionalnej izby obrachunkowej warto dodać, że z reguły tego typu naruszenia izby „sygnalizują” w dużo mniej sformalizowany sposób. Nie jest bowiem podejmowana specjalna uchwała wykazująca nieprawidłowość w zakresie klasyfikacji budżetowej, lecz jednostka samorządu terytorialnego uzyskuje informację o danej nieprawidłowości np. w drodze pisemnej informacji, czy po prostu informacji telefonicznej. W tych okolicznościach podejmowanie przez organ nadzoru (kolegium regionalnej izby obrachunkowej) uchwały jest działaniem stosunkowo rzadkim, lecz co do zasady, jest to działanie uzasadnione. Jedynym elementem łagodzącym wydźwięk sformalizowanej formy przekazu jest to, że wspomniana na wstępie uchwała zawiera informacje, że naruszenie prawa ma charakter nieistotny. 

Podsumowując warto wskazać, że nieprawidłowości stwierdzane przez regionalne izby obrachunkowe w odniesieniu do klasyfikacji budżetowej, mogą być wykazywane w różny sposób, bowiem zasadniczo zależy to od przyjętej praktyki właściwej miejscowo izby. Opisana wyżej uchwała jest zaś przykładem wysoce sformalizowanej reakcji RIO, co ma jednak swoje uzasadnienie faktyczne i prawne. W konsekwencji dla przychodów z emisji obligacji komunalnych rada miasta powinna zastosować paragraf 931, a nie paragraf 952.

Źródło: http://rzeszow.rio.gov.pl/