Konieczność regulowania formy prawnej władania nieruchomościami komunalnymi

W kontekście podanej problematyki warto wstępnie przypomnieć ogólne regulacje GospNierU, która m. in. w art. 18 stanowi, że nieruchomości mogą być oddawane jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, najem i dzierżawę oraz użyczane na cele związane z ich działalnością.

Ponadto znaczenie mają przepisy art. 43 ust. 1-2 oraz art. 45 ust. 1, z których wynika zaś, że trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną. Jednostka organizacyjna ma prawo, z zastrzeżeniem ust. 6, korzystania z nieruchomości oddanej w trwały zarząd, a w szczególności do:

1) korzystania z nieruchomości w celu prowadzenia działalności należącej do zakresu jej działania;

2) wykonywania robót budowlanych, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, za zgodą organu nadzorującego;

3) oddania nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę albo użyczenie na czas nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd, z równoczesnym zawiadomieniem właściwego organu i organu nadzorującego, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony do 3 lat, albo za zgodą tych organów, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, jednak na okres nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd; zgoda jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Niezależnie od powyższego, trwały zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej ustanawia właściwy organ, w drodze decyzji, z zastrzeżeniem art. 60 ust. 3.

W kontekście poruszonego zagadnienia warto odnotować stanowisko wyrażone w wystąpieniu pokontrolnym RIO w Warszawie z 26.8.2022 r. (znak WK.510.17.2022.MM), skierowanym do jednej z gmin województwa mazowieckiego.

W stanie faktycznym ww. sprawy ustalono, że: nie uregulowano formy prawnej władania nieruchomościami komunalnymi służącymi jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej do wykonywania statutowej działalności (str. 76 protokołu kontroli).

Natomiast w ramach wniosku pokontrolnego nakazano, aby uregulować prawną formę władania nieruchomościami przez jednostki organizacyjne, stosownie do art. 18 w związku z art. 4 pkt 10 GospNierU, mając na uwadze art. 43 ust. 1 i art. 45 ust. 1 cytowanej ustawy.

Podsumowując, ustalenia kontrolne RIO są w pełni uzasadnione. Wójt gminy, jako podmiot gospodarujący mieniem komunalnym, powinien zapewnić właściwe uregulowanie formy prawnej władania nieruchomościami komunalnymi służącymi jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej. Naruszenia w podanym zakresie przedmiotowym mogą zostać wykazane przez RIO w trakcie kontroli gospodarki finansowej danego samorządu, w tym gospodarki komunalnej.

Źródło: https://warszawa.rio.gov.pl
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności