Kompetencje jednostki samorządu terytorialnego w zakresie gospodarowania mieniem samorządowym wynikają z art. 13 ust. 1 GospNierU, gdzie postanowiono, że z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji.

Z punktu widzenia poruszonej problematyki kluczowe znaczenie mają przepisy zawarte w PrzetargR, które określają sposób i tryb przeprowadzania przetargów oraz przeprowadzania rokowań po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym, na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego.

Odnośnie obowiązków informacyjnych jednostki samorządu terytorialnego w zakresie ogłoszenia o przetargu kluczowe znaczenie ma przepis § 6 ust. 7. Zgodnie z jego treścią, ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na stronach internetowych i na stronie podmiotowej w BIP urzędu obsługującego właściwy organ, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Ogłoszenie o przetargu można również zamieścić w prasie.

W kontekście poruszonego zagadnienia warto odnotować stanowisko wyrażone w wystąpieniu pokontrolnym RIO w Lublinie (znak RIO.II.600.30.2022), skierowane do jednej z gmin województwa lubelskiego, opublikowane na stronie RIO Lublin 4.11.2022 r.

W stanie faktycznym ww. sprawy ustalono następującą nieprawidłowość: nieopublikowanie ogłoszenia o przetargu na zbycie nieruchomości na stronie internetowej urzędu.

W ramach wniosku pokontrolnego podano, aby ogłoszenie o przetargu podawać do publicznej wiadomości w sposób określony w przepisach wspomnianego rozporządzenia.

Podsumowując, ustalenia kontrolne RIO są w pełni uzasadnione. Wójt gminy jako podmiot gospodarujący mieniem komunalnym, powinien przestrzegać reguł związanych z organizacją przetargu na sprzedaż mienia, w tym obowiązków informacyjnych.