Pytanie nawiązuje do pojęć, funkcji i rodzaju zabudowy użytych we wzorze decyzji o pozwoleniu na budowę stanowiącym załącznik nr 5 do WzWnR. We wzorze tym określono, że należy podać „nazwę i rodzaj oraz adres zamierzenia budowlanego, rodzaj(e) obiektu(-tów) albo robót budowlanych, funkcję i rodzaj zabudowy, imię i nazwisko projektanta oraz specjalność, zakres i numer jego uprawnień budowlanych oraz informację o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego”.

Zgodnie z treścią art. 34 ust. 3 pkt 2 PrBud projekt budowlany powinien zawierać: „projekt architektoniczno-budowlany, określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia, a w stosunku do obiektów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 PrBud również opis dostępności dla osób niepełnosprawnych”. Przepisy PrBud nie wskazują na to, aby treścią pozwolenia na budowę było określenie funkcji i rodzaju zabudowy. Zamieszczenie takiej informacji we wzorze decyzji o pozwoleniu na budowę nie stanowi zatem wymogu ustawowego. Pojęcie to nawiązuje jednak do pojęcia funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu występującego na gruncie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W tym zakresie wymóg ten pozwala na dokonanie sprawdzenia zgodności projektu z planem miejscowym albo decyzją o warunkach zabudowy, co jest obowiązkiem organu na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 1 PrBud.

W treści § 2 pkt 2 BrakPlanZagR, wskazano, że: ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu – należy przez to rozumieć sposób użytkowania obiektów budowlanych oraz zagospodarowania terenu zgodny z przepisami odrębnymi.

W tym przypadku przepisami odrębnymi będą przepisy PrBud dotyczące sposobu użytkowania. Sposób użytkowania nie jest zdefiniowany w PrBud.

Dla wykładni tego pojęcia istotne znacznie ma treść przepisu art. 71 ust. 1 pkt 2 PrBud, zgodnie z którym przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń.

Niezależnie od powyższego, pojęcie funkcja i rodzaj zabudowy należy również interpretować w świetle użytych w załączniku nr 5 innych sformułowań takich jak: „nazwa i rodzaj zamierzenia budowlanego” czy „rodzaj(e) obiektu(-tów) albo robót budowlanych”.

Przykładem nazwy i rodzaju zamierzenia budowlanego będzie wskazanie czy pozwolenie dotyczy odpowiednio: budowy (odbudowy, rozbudowy czy nadbudowy), przebudowy, montażu, remontu lub rozbiórki. Rodzaj obiektu to określenie czy jest to budynek, budowla czy obiekt małej architektury. W powyższym kontekście pojęcie funkcja i rodzaj zabudowy trzeba interpretować jak w przepisach z zakresu planowania przestrzennego, a zatem jako informację co do zamierzonego sposobu użytkowania obiektu i poszczególnych jego pomieszczeń.

Obowiązujące przepisy prawa nie zawierają definicji pojęcia zabudowa. W piśmiennictwie wskazuje się, że w tym zakresie niezbędne jest odwołanie się do powszechnego znaczenia tego określenia. Pod pojęciem zabudowy należy rozumieć ogół obiektów budowlanych (budynków, budowli i obiektów małej architektury) znajdujących się na określonym terenie, które wpływają na intensywność jego wykorzystania. W treści przepisów PrBud wskazuje się zabudowę jako element składowy szerszego pojęcia jakim jest zagospodarowanie (art. 3 pkt 20 PrBud).

Dla przykładu, budynek o funkcji łączonej (warsztat samochodowy z produkcją i sprzedażą tłumików – parter, mieszkanie dla właściciela – piętro), rodzajem zabudowy będzie budynek a funkcją zabudowy będzie funkcja mieszkalno-usługowo-produkcyjna, a więc decyzji należy wpisać: „budynek mieszkalno-usługowo-produkcyjny”.