Koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż na wniosek- nowelizacja Prawa geologicznego

W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 1563 opublikowano ustawę z 15.6.2018 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (dalej: nowelizacja).

Nowelizacja wprowadza zmiany przede wszystkim w ustawie z 9.6.2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2126 ze zm.; dalej: PrGeolGórn).

Zasady wnioskowania o wydanie i wydawania koncesji określają dodane przepisy art. 49ea-49ee PrGeolGórn. Wynika z nich m.in., że udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż lub koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złóż może nastąpić na wniosek zainteresowanego podmiotu, jeżeli:

 • obszar, którego wniosek dotyczy, nie jest objęty aktualnym ogłoszeniem, o którym mowa w art. 49f ust. 1 PrGeolGórn (chodzi o zamieszczone na BIP organu koncesyjnego ogłoszenie o przestrzeniach objętych planowanym postępowaniem prztargowym), albo
 • nie zostało wszczęte postępowanie przetargowe dotyczące tego obszaru.

We wniosku o udzielenie koncesji, poza wymaganiami przewidzianymi przepisami z zakresu ochrony środowiska i działalności gospodarczej, określa się:

1) właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, oraz oznaczenie tych nieruchomości zgodnie z ewidencją gruntów i budynków, a także prawa wnioskodawcy do nieruchomości (przestrzeni), w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność, lub prawo, o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca;

2) czas, na jaki koncesja ma być udzielona, ze wskazaniem terminu rozpoczęcia działalności, a w przypadku wniosku o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża - dodatkowo czas trwania fazy poszukiwania i rozpoznawania oraz fazy wydobywania;

3) w przypadku wniosku o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża:

 • cel, zakres i rodzaj prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót górniczych oraz informację o pracach, które mają być wykonywane dla osiągnięcia zamierzonego celu, w tym ich technologiach, a także wskazuje się minimalną kategorię rozpoznania złoża;
 • harmonogram, w podziale na lata, realizacji prac geologicznych, w tym robót geologicznych, oraz ich zakres;
 • zakres i harmonogram obowiązkowego poboru próbek uzyskanych w wyniku robót geologicznych, w tym rdzeni wiertniczych;

4) w przypadku wniosku o udzielenie koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża:

 • złoże kopaliny lub jego część, która ma być przedmiotem wydobycia;
 • wielkość i sposób zamierzonego wydobycia kopaliny oraz stopień zamierzonego wykorzystania zasobów złoża kopaliny, w tym kopalin towarzyszących i współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych, a także środki umożliwiające osiągnięcie tego celu;
 • projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego, przedstawione zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju;
 • geologiczne i hydrogeologiczne warunki wydobycia, a w razie potrzeby warunki wtłaczania wód do górotworu;

5) wykaz obszarów objętych formami ochrony przyrody; wymóg ten nie dotyczy przedsięwzięć, dla których jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, a także sposób przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności na środowisko;

6) doświadczenie w wykonywaniu działalności w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złoża węglowodorów lub wydobywania węglowodorów ze złoża, w tym zapewniające bezpieczeństwo prowadzonej działalności, ochronę życia i zdrowia ludzi i zwierząt oraz ochronę Środowiska;

7) możliwości:

 • techniczne - wykonywania działalności w zakresie, odpowiednio, poszukiwania i rozpoznawania złoża węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złoża albo wydobywania węglowodorów ze złoża, w szczególności dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym, organizacyjnym, logistycznym oraz kadrowym;
 • finansowe - dające należytą rękojmię wykonywania działalności w zakresie, odpowiednio, poszukiwania i rozpoznawania złoża węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złoża albo wydobywania węglowodorów ze złoża, w szczególności źródła i sposoby finansowania zamierzonej działalności, w tym udział środków własnych oraz środków pochodzących z kapitału obcego;

8) proponowaną:

 • technologię prowadzenia prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót górniczych;
 • wysokość wynagrodzenia z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego;

9) w przypadku gdy wniosek składa wspólnie kilka podmiotów, wniosek określa dodatkowo elementy, o których mowa w art. 49j ust. 2 PrGeolGórn (chodzi o wskazanie operatora, a także proponowane w umowie o współpracy udziały procentowe w kosztach prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót górniczych, obliczonych w taki sposób, aby suma udziałów procentowych oferentów wynosiła 100%).

Do wniosku dołącza się także dokumenty wymienione w art. 49eb ust. 2 PrGeolGórn , tj. m.in. dowody istnienia określonych w nich okoliczności, w szczególności wyciągi z odpowiednich rejestrów, kopię decyzji o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego, załączniki graficzne sporządzone zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych itd.

W przypadku gdy najwyższą ocenę uzyskał wniosek o udzielenie koncesji złożony wspólnie przez kilka podmiotów, organ koncesyjny niezwłocznie wzywa operatora do przekazania temu organowi, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania, projektu umowy o współpracy.

Organ koncesyjny , po uzyskaniu wymaganych ustawą opinii lub uzgodnień, udziela koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża albo koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża:

 • na rzecz podmiotu, którego wniosek o udzielenie koncesji uzyskał najwyższą ocenę, albo
 • w przypadku gdy najwyższą ocenę uzyskał wniosek o udzielenie koncesji złożony wspólnie przez kilka podmiotów - po przekazaniu organowi koncesyjnemu umowy o współpracy - na rzecz stron tej umowy

- i jednocześnie odmawia udzielenia koncesji innym podmiotom.

Organ koncesyjny zawiera umowę o ustanowieniu użytkowania górniczego z podmiotem, którego wniosek o udzielenie koncesji uzyskał najwyższą ocenę, a w przypadku gdy najwyższą ocenę uzyskał wniosek o udzielenie koncesji złożony wspólnie przez kilka podmiotów - ze wszystkimi tymi podmiotami.

Ważne
Organ koncesyjny może cofnąć, bez odszkodowania, koncesję w przypadku utraty użytkowania górniczego, bez względu na przyczynę (art. 37 ust. 7 PrGeolGórn). 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności