W celu realizacji po raz pierwszy ww. obowiązku, przedsiębiorca prowadzący działalność kantorową przekazuje do GIIF formularz identyfikujący tego przedsiębiorcę zgodnie z zasadami określonymi w art. 77 ustawy PPPFT.

Na podstawie art. 130 ust. 2 pkt 1) lit. (a) ustawy PPPFT, Prezes Narodowego Banku Polskiego sprawuje kontrolę wykonywania przez przedsiębiorców prowadzących działalność kantorową obowiązków wynikających z ustawy PPPFT, w tym związanych z przekazywaniem do GIIF informacji o przeprowadzonej transakcji kupna lub sprzedaży wartości dewizowych, której równowartość przekracza 15 000 euro, albo o pośredniczeniu w przeprowadzeniu takiej transakcji oraz przekazania formularza identyfikującego instytucję obowiązaną.

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. z 2022 r., poz. 309), określa warunki i obowiązki przedsiębiorcy związane z prowadzeniem tej działalności. Jeden z nich, wskazany w art. 32a ustawy – Prawo dewizowe, zobowiązuje przedsiębiorcę wykonującego działalność kantorową do przechowywania, m.in. na potrzeby kontroli wykonywanej przez Prezesa NBP, dokumentów związanych z tą działalnością (w tym dokumenty potwierdzające wykonanie obowiązków wynikających z ustawy PPPFT) przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonywał działalność kantorową.

Instytucje obowiązane, w tym przedsiębiorcy prowadzący działalność kantorową, przekazują informację o przeprowadzonej transakcji kupna lub sprzedaży wartości dewizowych, której równowartość przekracza 15 000 euro, albo o pośredniczeniu w przeprowadzeniu takiej transakcji oraz formularz identyfikujący za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy użyciu strony internetowej dostępnej pod adresem https://www.giif.mofnet.gov.pl/.

W sytuacji przekazywania informacji za pośrednictwem ww. strony internetowej, po poprawnym wypełnieniu formularza przez instytucję obowiązaną, system informatyczny przed przekazaniem danych do GIIF wymusza zapisanie na dysku komputera instytucji obowiązanej archiwum plików, w którego skład wchodzą: plik z rozszerzeniem .pdf zawierający dokument wypełnionego formularza w formacie gotowym do wydruku, plik z rozszerzeniem .xml zawierający dane z wypełnionego formularza w języku XML oraz plik z rozszerzeniem .txt zawierający informację o pochodzeniu wygenerowanego archiwum plików i jego przeznaczeniu.

Źródło: GIIF