Wykonując obowiązek ustawowy, nałożony treścią art. 25 ust. 1 oraz 3 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132, ze zm.), Generalny Inspektor Informacji Finansowej – we współpracy z Komitetem Bezpieczeństwa Finansowego, jednostkami współpracującymi i instytucjami obowiązanymi – weryfikuje aktualność Krajowej Oceny Ryzyka Prania Pieniędzy oraz Finansowania Terroryzmu (pierwsza dokument pod nazwą Krajowa Ocena Ryzyka Prania Pieniędzy oraz Finansowania Terroryzmu została opracowany przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w 2019 r.).

Krajowa Ocena Ryzyka Prania Pieniędzy oraz Finansowania Terroryzmu jest istotna z punktu widzenia wymogów wynikających z sekcji 2 rozdziału I dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE, która zobowiązuje państwa członkowskie do działań opartych o analizę ryzyka.

W ramach weryfikacji aktualności Krajowej Oceny Ryzyka Prania Pieniędzy oraz Finansowania Terroryzmu, Generalny Inspektor Informacji Finansowej stworzył ankietę kierowaną do instytucji obowiązanych („Ankieta dla instytucji obowiązanej”), które uczestniczą w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Polsce. Przedmiotowa ankieta ma na celu zebranie szeregu informacji służących analizie różnych obszarów, pośrednio lub bezpośrednio odnoszących się do kwestii związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu. Informacje te będą stanowić istotny wkład przy obecnie tworzonej Krajowej Ocenie Ryzyka Prania Pieniędzy oraz Finansowania.

W związku z powyższym, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej Krajowej Oceny Ryzyka Prania Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu.

Link do ankietyhttps://www.giif.mofnet.gov.pl/ocenaRyzyka/