1. Zawarte w projekcie rozwiązania przewidują m.in. możliwość wstrzymywania biegu terminów przez organy administracji publicznej na okres nie dłuższy niż 30 dni, z możliwością ponownego wstrzymania ich biegu, za zgodą organów III instancji. Projekt wraz z uzasadnieniem jest przedmiotem konsultacji w organizacjach samorządowych.

2. Sformułowany przez Stronę Samorządową postulat zmiany terminu przedłożenia przez organ wykonawczy projektu budżetu radzie gminy, radzie powiatu oraz sejmikowi województwa nie może być zrealizowany w trybie doraźnym przed jego upływem w tym roku (tj. przed 15 listopada 2020 r.).
W porozumieniu z Ministerstwem Finansów rekomendujemy organom wykonawczym JST skierowanie projektu budżetu do organów stanowiących w obowiązującym terminie, z zastrzeżeniem prawa do wniesienia niezbędnych zmian w trybie autopoprawek, w przypadku niemożności sfinalizowania prac nad projektem z powodu wprowadzenia ograniczeń związanych z przeciwdziałaniem pandemii.

3. MSWiA we współpracy ze Stroną Samorządową przygotuje rozwiązanie wprowadzające jednorazowe wydłużenie terminu uchwalenia budżetu JST w roku 2021 do 31 marca. Propozycja zostanie zgłoszona podczas prac nad zmianą ustawy „COVID-owej” procedowanej obecnie w Senacie.

Paweł Szefernaker
Sekretarz Stanu w MSWiA