Komisja jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia, a do jej zadań należy wyrażanie opinii w sprawach problemów etycznych w ochronie zdrowia, w szczególności w zakresie stosowania nowych procedur medycznych oraz wykonywania zawodów medycznych. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji, a w razie jego nieobecności – Zastępca Przewodniczącego Komisji. Komisja obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.

W skład Komisji na stałe wchodzi 8 osób: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz, oraz 5 członków. Dodatkowo w pracach Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby niebędące jej członkami, zaproszone przez Przewodniczącego Komisji.

Nowo powołana Komisja podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby Komisji. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

Pełna treść zarządzenia dostępna na stronie internetowej

http://dziennikmz.mz.gov.pl/actdetails.html;jsessionid=C77071F641BF7CFA064A9678F37758D7?year=2013&act=21