Na stronie Senatu RP https://www.senat.gov.pl ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy – Prawo oświatowe (nr druku 693). Wspomniany projekt przewiduje kolejne nowatorskie rozwiązania legislacyjne jeśli chodzi o wsparcie uchodźców (dzieci) narodowości ukraińskiej.

Jedna z projektowanych zmian PomocUkrainaU (art. 52a projektu) przewiduje możliwość zapewnienia wypoczynku uczniom będącym obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, w okresie ferii letnich. Chodzi o organizowanie kolonii i półkolonii.

Z kolejnych jednostek redakcyjnych ww. art. 52a wynika, że organizatorem wypoczynku jest dyrektor szkoły lub placówki, z wyłączeniem przedszkoli. Organizator wypoczynku zgłasza kuratorowi oświaty zamiar zorganizowania wypoczynku w terminie nie później niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku.

Ponadto, w celu realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 PożPubWolontU realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 tej ustaw.

Ważne

Z punktu widzenia aspektu finansowego ww. zadania ważny jest przede wszystkim zapis przewidujący, że w roku 2022 w celu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, z budżetu państwa udzielana jest właściwym jednostkom samorządu terytorialnego dotacja celowa. Kwota dotacji stanowi 100% kosztów realizacji zadania.

Podsumowując, opisane wyżej projektowane rozwiązanie w zakresie zapewnienia wypoczynku feryjnego dla dzieci narodowości ukraińskiej jest niewątpliwie z korzyścią dla tych dzieci. W założeniu projektodawcy jednostki gminy mają być organizatorami wypoczynku, przy czym środki na finansowanie tegoż zadania mają pochodzić z budżetu centralnego. Jest to założenie o tyle istotne, że pokrywanie tego typu kosztów przez samorządy byłoby dla nich zbyt dużym obciążeniem finansowym.