Projekt przewiduje rozszerzenie katalogu celów publicznych o jakich mowa w art. 4 GospNierU, poprzez dodanie kolejnego punktu, tj. art. 4 pkt 19. Nowym celem publicznym mają być nieruchomości przeznaczone na cele działalności sakralnej tj. obiekty przeznaczone na miejsca prowadzenia kultu religijnego (kościoła, kaplicy, innego domu modlitwy, domu pogrzebowego lub cmentarza wraz z niezbędnym zapleczem) (https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-659-2021/$file/9-020-659-2021.pdf).

Ponadto projekt zakłada, że przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej właściwy organ może udzielić bonifikaty od ceny nieruchomości, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana kościołom i innym związkowym wyznaniowym, mającym uregulowane stosunki z państwem na podstawie ustawy lub wpisanym do Rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych, na budowę, rozbudowę lub adaptację służącą celom, o których mowa w art. 4 pkt 19 GospNierU. Wnioskodawca o udzielenie bonifikaty będzie zobowiązany do przedstawienia we wniosku o udzielenie bonifikaty koncepcji wykorzystania nieruchomości, której zakup objęty jest bonifikatą.

Właściwy organ będzie zobowiązany jest do kontroli wykorzystania nieruchomości na cele uzasadniające udzielenie bonifikaty nie wcześniej niż 3 lata i nie później niż 5 lat od dnia zawarcia umowy zakupu nieruchomości.

Projekt został skierowany do Biura Legislacyjnego i Biura Analiz Sejmowych.