Kolejny projekt zmian w gospodarce nieruchomościami!

Projekt przewiduje rozszerzenie katalogu celów publicznych o jakich mowa w art. 4 GospNierU, poprzez dodanie kolejnego punktu, tj. art. 4 pkt 19. Nowym celem publicznym mają być nieruchomości przeznaczone na cele działalności sakralnej tj. obiekty przeznaczone na miejsca prowadzenia kultu religijnego (kościoła, kaplicy, innego domu modlitwy, domu pogrzebowego lub cmentarza wraz z niezbędnym zapleczem) (https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-659-2021/$file/9-020-659-2021.pdf).

Ponadto projekt zakłada, że przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej właściwy organ może udzielić bonifikaty od ceny nieruchomości, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana kościołom i innym związkowym wyznaniowym, mającym uregulowane stosunki z państwem na podstawie ustawy lub wpisanym do Rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych, na budowę, rozbudowę lub adaptację służącą celom, o których mowa w art. 4 pkt 19 GospNierU. Wnioskodawca o udzielenie bonifikaty będzie zobowiązany do przedstawienia we wniosku o udzielenie bonifikaty koncepcji wykorzystania nieruchomości, której zakup objęty jest bonifikatą.

Właściwy organ będzie zobowiązany jest do kontroli wykorzystania nieruchomości na cele uzasadniające udzielenie bonifikaty nie wcześniej niż 3 lata i nie później niż 5 lat od dnia zawarcia umowy zakupu nieruchomości.

Projekt został skierowany do Biura Legislacyjnego i Biura Analiz Sejmowych.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności