Jak wskazano w art. 1 planuje się bowiem zmiany polegające na:

1) w art. 4 ust. 2 liczbę „39,34 %” zastępuje się liczbą „53,80 %”;

2) w art. 5 ust. 2 liczbę „10,25 %” zastępuje się liczbą „14,02 %”;

3) w art. 6 ust. 2 liczbę „1,60 %” zastępuje się liczbą „2,19 %”;

Jak więc z powyższego wynika, szczególnie w przypadku jednostek samorządu terytorialnego o statusie gmin, projektowany wzrost jest znaczny. W uzasadnieniu projektu podano motywy takich założeń. Wskazano m.in., że: W dokumencie programowym przedstawionym przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 15 maja 2021 roku zapowiedziano kolejną zmianę ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidującej zwiększenie kwoty wolnej od podatku do kwoty 30 tys. zł od roku 2022. Szacuje się, że zmniejszenie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniesie z tego tytułu 22 mld zł rocznie. Dalej zaznaczono, że: Zadania i potrzeby finansowe jednostek samorządu terytorialnego nie zmieniły się w wyniku proponowanych przepisów.(…). Projektodawca wskazuje na potrzebę uzupełnienia utraconych środków jednostek samorządu terytorialnego i wprowadzenie stałego mechanizmu wyrównującego kolejne przypadki utraty dochodów gmin, powiatów lub województw na podstawie przepisów ustawy.

Jednocześnie warto dodać, że to nie wszystkie zmiany, które przewiduje wspomniany projekt. W ramach zapisu projektu przewiduje się również dodanie nowego przepisu oznaczonego jako art. 7a w DochSamTerytU, ustanawiającego mechanizm uzupełniający subwencji ogólnej o część rekompensująca. W projekcie podano w tym zakresie, że:

Art. 7a. 1. Subwencja ogólna jest uzupełniana o część rekompensującą, która obejmuje dochody utracone w wyniku zmian w przepisach powszechnie obowiązujących.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, określi w drodze rozporządzenia szczegółowe zasady i tryb przyznawania jednostkom samorządu terytorialnego kwot części rekompensującej subwencji ogólnej, o której mowa w ust. 1.

3. Kwotę części rekompensującej subwencji ogólnej, o której mowa w ust. 1a, określa dla każdego roku budżetowego ustawa budżetowa.

Ponadto, w ramach projekt przewidziano także zmiany w art. 9 ww. ustawy (przeliczenie udziałów w podatku), które są konsekwencją ww. nowych parametrów udziałowych poszczególnych typów samorządowych w udziałach w dochodach z podatku dochodowego. Zmiana tego przepisy przewiduje, że:

1) w ust. 1 liczbę „0,3934” zastępuje się liczbą „0,5380

2) w ust. 2 liczbę „0,1025” zastępuje się liczbą „0,1402

3) w ust. 3 liczbę „0,0160” zastępuje się liczbą „0,0219.

Na uwagę zasługuje również fakt, że projekt zakłada wejście w życie zmian 1.1.2022 r., co wydaje się rozsądnym założeniem, w kontekście planowania budżetowego, zarówno na poziomie centralnym, jak i na poziomie samorządowym. Wprowadzenie proponowanych zmian może w znacznym stopniu zrekompensować gminom zmiany przepisów w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, które zapewne zostaną wprowadzone.