Kolejny etap prac nad ustawą o jawności życia publicznego

1. Nowa definicja informacji publicznej. Proponowana definicja brzmi:

Art. 2 ust. 1 pkt 2: ,,informacja publiczna - informacja o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne, informacja o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób i jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa”.

Przypomnijmy, że obowiązująca wciąż ustawa o dostępie do informacji publicznej definiuje pojęcie informacji publicznej w art. 1 ust. 1 następująco: ,,Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie”.

Projektowana definicja informacji publicznej jest odzwierciedleniem zakresu przedmiotowego prawa do informacji określonego w Konstytucji RP w art. 61 ust. 1: ,,Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa”.

2. Nowe uregulowania odnośnie terminów:

W art. 15 § 3 projektu zapisano:

,, Do terminów, o których mowa w ust. 1 i 2 art. 35 §5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio”. Identyczna regulacja była w wersji z 12 grudnia, jednak warte podkreślenia jest, że mamy do czynienia z całkowicie nową regulacją. Wynika z niej, że do wszelkich terminów liczonych w procesie realizacji prawa do informacji stosuje się odpowiednio art. 35 § 5 KPA, który brzmi:

,,Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu”.

3. Instrumenty dzielenia ryzyka nie staną się jawne - są to mechanizmy związane z procesem refundacji leków. Stanowią tajne załączniki do decyzji refundacyjnych, określają nie tylko wysokość i zasady udzielania upustów, lecz także m.in. kryteria zwrotu części kosztów refundacyjnych poniesionych przez państwo, jak i możliwość uzyskania dodatkowych tzw. bezpłatnych linii leczenia. Firmy farmaceutyczne traktują te porozumienia jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W projektowanej wersji z 12 grudnia 2017 r. zaproponowano następującą treść :

,,Art. 8. 1. Prawo dostępu do informacji publicznej podlega ograniczeniu:

1) w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o:

a) ochronie informacji niejawnych,

b) przymusowej restrukturyzacji,

c) ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

2) ze względu na:

a) ochronę prywatności osoby fizycznej, w szczególności jej danych osobowych,

b) tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

2. Ograniczenie prawa dostępu do informacji publicznej w zakresie określonym w ust. 1 pkt 2 nie dotyczy:

4) postępowań administracyjnych prowadzonych na podstawie:

g) ustawy z 12.5.2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. Nr 122, poz. 696, z ze zm.).

W wersji z 8 stycznia 2018 r. zmieniona został cytowana treśc pkt. g) powyżej na następującą:

Art. 8 ust. 2 pkt 4) lit. g): ,,ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. Nr 122, poz. 696, ze zm.), z wyłączeniem instrumentów dzielenia ryzyka, o których mowa w art. 11 ust. 5 tej ustawy”.

Projektowana ustawa ma wejść w życie 1 marca 2018 r. W wyniku jej uchwalenia stracić moc mają trzy ustawy dotychczas obowiązujące, regulujące materię nowej ustawy:

1) ustawa z 21.8.1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1393, ze zm.);

2) ustawa z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t,j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764);

3) ustawa z 7.7.2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U. Nr 169, poz. 1414, ze zm.).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności