Zmiany na podstawie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej

Za najistotniejszy można uznać katalog zmian wprowadzonych od 7.10.2016 r. na podstawie art. 87 ustawy z 5.9.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U poz. 1579). Dotyczy on w większości przepisów, które były uprzednio znowelizowane także w ZmZamPublU16. Dla porównania z dotychczasowym stanem prawnym przedstawia je poniższa tabela.

Przedmiot zmiany

Przepis ZamPublU przed 7.10.2016

Przepis ZamPublU od 7.10.2016

art. 10a ust. 5 ‒ s kładanie ofert/wniosków/oświadczeń

Oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenia, w tym jednolity dokument, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i podpisuje bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu

Oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenia, w tym jednolity dokument, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Art. 91c ust. 2 – postąpienia w toku aukcji elektronicznej

Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Art. 131bc ust. 5 – składanie oferty w postępowaniach o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, z tym że, za zgodą zamawiającego, w postaci elektronicznej, podpisaną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w postaci papierowej albo, za zgodą zamawiającego, w postaci elektronicznej, opatrzoną przez wykonawcę odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Art. 180 ust. 4 – forma wniesienia odwołania

Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu

Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Art. 183 ust. 6 – wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy przed wydaniem orzeczenia KIO

Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zamawiający może złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca albo w postaci elektronicznej, podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu

Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zamawiający może złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 r. ‒ Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca albo przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Art. 185 ust. 2 – zgłoszenie przez wykonawcę przystąpienia do postępowania odwoławczego

Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi KIO w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie

Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi KIO w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie

Zmiana przepisu przejściowego dotyczącego składania ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Ponadto warto zwrócić uwagę, że na podstawie art. 130 ww. ustawy z 5.9.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, 7.10.2016 r. weszła w życie zmiana art. 18 pkt 4 ZmZamPublU16, tj. przepisu przejściowego dotyczącego składania ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych i niezakończonych przed 18.10.2018 r., a w przypadku postępowań prowadzonych przez centralnego zamawiającego – przed 18.4.2017 r. Oznacza to, że we wskazanych postępowaniach i do tego czasu oferty oraz wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej albo ‒ za zgodą zamawiającego ‒ w postaci elektronicznej, podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zmiana przesłanki uzasadniającej zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki

Drugi rodzaj zmian dokonanych w ZamPublU obowiązuje od 1.10.2016 r. w związku z art. 46 ustawy z 20.5.2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. poz. 831) . Zmieniła się przede wszystkim jedna z przesłanek uzasadniających zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki określona w a rt. 67 ust. 1 pkt 9 ZamPublU. Po nowelizacji zamawiający może skorzystać z tego trybu, jeżeli zamówienie na dostawy jest dokonywane na giełdzie towarowej w rozumieniu ustawy z 26.10.2000 r. o giełdach towarowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 197), w tym na giełdzie towarowej innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub gdy dokonuje zakupu świadectw pochodzenia, świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, świadectw pochodzenia z kogeneracji oraz świadectw efektywności energetycznej na giełdzie towarowej, w tym na giełdzie towarowej innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zmiany w zamówieniach sektorowych

Ponadto zmianie uległ przepis art. 138a ust. 1 ZamPublU dotyczący zamówień sektorowych. Na mocy nowego jego brzmienia z amawiający prowadzący działalność, o której mowa w art. 132 ust. 1 pkt 1 i 3 ZamPublU, nie stosują ZamPublU do udzielenia zamówień sektorowych na dostawy energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła oraz paliw do wytwarzania energii, a także zakupu świadectw pochodzenia, świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, świadectw pochodzenia z kogeneracji oraz świadectw efektywności energetycznej w celu wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 1 pkt 1 PrEnerg, lub w celu wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z 20.2.2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. poz. 478 ze zm.) lub w celu wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o efektywności energetycznej.

Nowe wyłączenia spod obowiązku stosowania ZamPublU

Od 9.10.2016 r. obowiązują natomiast – na mocy zmiany dokonanej w ZamPublU przez art. 355 ustawy z 10.6.2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. poz. 996) – nowe wyłączenia spod obowiązku stosowania ZamPublU. W art. 4 dodano bowiem w pkt 16-18, co oznacza, że ZamPublU nie stosuje się do:

1) zamówień związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procesu wypłat środków gwarantowanych, o których mowa w art. 2 pkt 65 ustawy z 10.6.2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. poz. 996), w szczególności usług świadczonych przez podmiot, z którym zostanie zawarta umowa o dokonanie wypłat środków gwarantowanych;

2) zamówień związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem przymusowej restrukturyzacji albo umorzeniem lub konwersją instrumentów kapitałowych, w szczególności zamówień, których przedmiotem jest: przeprowadzenie oszacowania, świadczenie usług doradztwa, w tym doradztwa strategicznego, ekonomiczno-finansowego, podatkowego, prawnego i informatycznego, powierzenie przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu wykonywania pośrednictwa w zakresie czynności wymienionych w art. 5 i art. 6 PrBank w imieniu i na rzecz banku w restrukturyzacji oraz czynności związanych z działalnością prowadzoną przez firmę inwestycyjną w restrukturyzacji, w tym z prowadzoną przez nią działalnością maklerską;

3) zamówień udzielanych przez instytucję pomostową, o której mowa w art. 2 pkt 26 ustawy z 10.6.2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, lub podmiot zarządzający aktywami, o którym mowa w art. 2 pkt 46 tej ustawy.