Chodzi o zamówienia, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności oświatowej, związane z gromadzeniem w bibliotekach szkolnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, o których mowa w ustawie z 7.9.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności, a ich wartość jest mniejsza od progów unijnych. Przedmiotowa zmiana została wprowadzona przez art. 2 ustawy z 30.5.2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 811).