W celu zapewnienia podatnikom niezbędnego czasu do prawidłowego rozliczenia się z podatku dochodowego od osób fizycznych, rozporządzeniem Ministra Finansów z 27.6.2019 r. w sprawie przedłużenia terminu do wpłaty przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych podatku należnego od dochodów z niezrealizowanych zysków (Dz.U. z 2019 r., poz. 1204) został przedłużony termin, o którym mowa w art. 30da ust. 14 PDOFizU, do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik utraci w całości lub w części składnik majątku będący przedmiotem opodatkowania tym podatkiem, w przypadku gdy utrata tego składnika nastąpi przed 1 grudnia 2021 r., a w pozostałych przypadkach do 31 grudnia 2021 r. 

Jak wyjaśnia ministerstwo finansów przedłużenie terminu zapłaty podatku od dochodu z niezrealizowanych zysków do czasu zbycia składnika majątku lub jego utraty w inny sposób (np. umorzenie lub wykup) miało na celu ułatwienie podatnikom wykonania zobowiązania podatkowego (zapłaty podatku) do czasu otrzymania przez nich środków pieniężnych (w przypadku, gdy utrata ma charakter odpłatny) lub gdy podatnicy zdecydują się nieodpłatnie przekazać majątek (np. w formie darowizny). Taki sposób realizacji poboru podatku od dochodu z niezrealizowanych zysków potwierdza orzecznictwo TSUE (np. wyrok TSUE z 26.2.2019 r. w sprawie Wächtler, sygn. C-581/17). 

Przygotowana zmiana do ww. rozporządzenia zawiera przedłużenie o 2 lata obowiązywanie dotychczasowego rozporządzenia. Okres przedłużenia płatności jest ograniczony do 31 grudnia 2023 r.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu jego ogłoszenia.