Z uwagi na likwidację samorządu urbanistów zmienia się art. 154a ust. 1 pkt 5 Pzp, co oznacza, że o wpis na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez prezesa UZP będą mogły ubiegać się podmioty działające na podstawie przepisów o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. Zamawiający w celu wyboru odpowiedniego wykonawcy zamówienia publicznego, np. z zakresu planowania przestrzennego, będą zatem opisywać warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia wykonawców bez możliwości określenia wymogu przynależności do samorządu zawodowego urbanistów. Konsekwencją tego będzie brak możliwości żądania dokumentów na potwierdzenie tak opisanego warunku. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 Pzp zamawiający może żądać posiadania uprawnień do wykonywania danej działalności lub czynności tylko, w przypadku gdy ustawy nakładają taki obowiązek.