Przed austriackim sądem toczy się postępowanie cywilne pomiędzy Max’em Schrems’em a Facebook. Sprawa dotyczy niezrealizowania w pełnym zakresie przez Facebook wniosku o dostęp do danych jaki złożonego przez Schrems’a, jak również wskazywania przez Facebook niewłaściwej podstawy prawnej przetwarzania danych, które są przetwarzane w celu otrzymania spersonalizowanych reklam.

Najwyższy Sąd Austriacki przyznał rację Panu Schrems’owi w zakresie niewłaściwie zrealizowanego wniosku o dostęp do danych. Sąd przyznał powodowi symboliczne odszkodowanie w kwocie 500 euro. Zdaniem Sądu udostępnione dane nie były pełne oraz informacja nie zawierała podstawowych informacji jak np. podstawy prawne przetwarzania danych. Sąd zakwestionował również sposób udostępnienia danych, który uznał za zbyt rozporoszony i nieodzwierciedlający wymagań RODO.

Ponadto, Sąd uznał, że to na administratorze – Facebook’u ciąży obowiązek udowodnienia, że udzielił pełnego dostępu do danych lub, że dane są przetwarzane zgodnie z prawem. W postępowaniu pozwany próbował wykazać odmienne stanowisko, że to na powodzie ciąży obowiązek udowodnienia, że nie otrzymał wszystkich danych.

Kwestią nierozstrzygniętą, w której sąd zdecydował się skierować do TSUE pytania prawne jest wątpliwość dotycząca podstawy prawnej wykorzystywanej przez Facebook przy wielu przetwarzanych danych.

Przed wejściem w życie RODO, Facebook opierał przetwarzanie danych na zgodzie użytkownika. Jednak wraz z pojawieniem się rozporządzenia i dodatkowymi wymaganiami, które są konieczne by przetwarzanie danych mogło opierać się na zgodzie np. dobrowolności zgody czy świadomej zgodzie. Facebook informuje swoich użytkowników, że podstawą przetwarzania danych w celu przekazywania spersonalizowanych reklam jest umowa. Zdaniem Facebook’a użytkownicy zamawiają spersonalizowane reklamy.

Powód wskazywał, że podstawą prawną może być umowa o ile przetwarzane dane są niezbędne do wykonania umowy. Zdaniem Max’a Schrems’a zmiana podstawy prawnej przetwarzania danych użytkowników ze zgody na umowę ma omijać postanowienia rozporządzenia. W ten sposób Facebook pozbawia użytkowników praw jak np. prawa do cofnięcia zgody.

Ponadto, sąd zapytał czy zgodnie z zasadą minimalizmu właściwe jest przetwarzanie przez Facebook wszystkich danych zgormadzonych przez stronę facebook.com oraz np. poprzez strony internetowe korzystające z przycisków „Lubię to”. Sąd zapytał również o przetwarzanie przez Facebook danych wrażliwych jak np. opinii politycznych czy orientacji seksualnej, które następnie wykorzystuje do przesyłania spersonalizowanych reklam.

Źródło: https://www.reuters.com/technology/austrian-activist-schrems-facebook-complaint-referred-eu-court-2021-07-20/