Kolejna nowelizacja rozporządzenia dotyczącego kwalifikacji nauczycieli

Z dniem 1.9.2019 r. dotychczasowe placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego staną się centrami kształcenia zawodowego. Stosownie do art. 63 ustawy z 22.11.2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245 ze zm.) w przypadku złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na założenie po 31.8.2019 r. dotychczasowej placówki kształcenia praktycznego lub dotychczasowego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego, osoba prawna inna niż JST lub osoba fizyczna, jest zobowiązana dostosować odpowiednio wniosek i przedłożyć właściwemu organowi JST wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w centrach kształcenia zawodowego, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach. Tożsamy obowiązek istnieje w przypadku ewidencji niepublicznych placówek kształcenia praktycznego.

W związku z powyższym zmieniono § 10 NauczKwalifR tak, aby przepis ten obejmował nauczycieli zatrudnionych w centrach kształcenia zawodowego. W stosunku do tych nauczycieli będą stosowane takie same zasady, jakie dotychczas obowiązywały nauczycieli zatrudnionych w placówkach kształcenia praktycznego i ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego tj. nauczyciele ci muszą posiadać kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela określone w § 3, § 4, § 6 lub § 15 NauczKwalifR w zakresie przedmiotu lub zajęć, które prowadzą.

Zmiany dostosowujące i porządkujące

Studia na kierunku psychologia mogą się odbywać w systemie jednolitym lub w systemie dwustopniowym, dającym kompetencje odpowiadające jednolitym studiom magisterskim. W związku z powyższym uaktualniono przepisy § 15 ust. 4 pkt 1 i 3, § 17 ust. 2 pkt 3 i § 18 NauczKwalifR tak, aby te przepisy obejmowały osoby, które ukończyły studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku psychologia. Zmiana w § 22 NauczKwalifR dotyczącym kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela terapeuty pedagogicznego w przedszkolach, szkołach i placówkach polega na dodaniu możliwości skończenia, obok studiów podyplomowych w zakresie terapii pedagogicznej, także kursu kwalifikacyjnego w zakresie terapii pedagogicznej.

Zmianą o charakterze dostosowawczym, która objęła całe rozporządzenie, było zastąpienie sformułowania „studia wyższe” pojęciem „studia”. Kwestie dotyczące poziomu kształcenia ponadmaturalnego i ponadlicealnego regulują przepisy o szkolnictwie wyższym. Podkreślenia wymaga, że przepisy te na przestrzeni lat wielokrotnie się zmieniały. W aktualnym stanie prawnym stosownie zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 ustawy z 20.7.2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) studia są prowadzone na określonym kierunku, poziomie i profilu na podstawie programu studiów, który określa efekty uczenia się, o których mowa w ustawie z 22.12.2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, z uwzględnieniem uniwersalnych charakterystyk pierwszego stopnia określonych w tej ustawie oraz charakterystyk drugiego stopnia określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 tej ustawy. Z drugiej strony rozporządzenie musi uwzględniać merytoryczny zakres kształcenia zmieniający się na przestrzeni lat, gdyż nauczyciele uzyskiwali kwalifikacje na podstawie przepisów obowiązujących w kolejnych latach. W związku z powyższym zmieniono również definicję zawartą w § 2 pkt 10 NauczKwalifR tak, aby powiązać kierunek studiów ze Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji.

Dodano nowy przepis - § 29 ust. 1a, który określa kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, w tym przeznaczonych dla nieletnich z niepełnosprawnością intelektualną, i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, zakładach poprawczych, w tym przeznaczonych dla nieletnich z niepełnosprawnością intelektualną, i schroniskach dla nieletnich. Na podstawie nowego przepisu kwalifikacje takie będą również posiadały osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia prowadzone na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia MNiSW z 17.1.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, oraz spełniają pozostałe wymagania kwalifikacyjne.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności