Kolegia pracowników służb społecznych

1. Omówienie przepisów

W Dz.U. z 2016 r. poz. 1543 opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 15.9.2016 r. w sprawie kolegiów pracowników służb społecznych; dalej: KolegSłużbSpołR). Określa ono:

 • szczegółowe zasady i warunki tworzenia, przekształcania i likwidowania kolegiów pracowników służb społecznych;
 • organizację i zasady działania kolegiów, w tym zasady powierzania stanowisk kierowniczych;
 • zasady sprawowania opieki naukowo-dydaktycznej oraz sprawowania nadzoru nad kolegiami;
 • warunki i tryb wydawania oraz wzory druków wydawanych słuchaczom i absolwentom kolegiów, w tym umieszczenie na dyplomach ukończenia kolegiów znaków graficznych informujących o poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji, o których mowa w art. 10 ustawy z 22.12.2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 64 ze zm.).

2. Komentarz

Organami tworzącymi i prowadzącymi kolegia są:

 • w przypadku kolegiów publicznych - samorząd województwa;
 • w przypadku kolegiów niepublicznych - osoby prawne, z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego, oraz osoby fizyczne.

Kolegia publiczne są jednostkami budżetowymi, natomiast kolegium niepublicznemu tworzonemu i prowadzonemu zgodnie z przepisami KolegSłużbSpołR przysługują uprawnienia kolegium publicznego, z wyjątkiem uprawnień finansowych.

Kolegium tworzy się na podstawie aktu założycielskiego określającego jego nazwę, siedzibę i organ prowadzący. Utworzenie kolegium i rozpoczęcie działalności w każdym systemie kształcenia wymaga uzyskania:

 • w przypadku kolegium publicznego - pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego (obecnie: MRPiPS);
 • w przypadku kolegium niepublicznego - wydanego, w formie decyzji administracyjnej, zezwolenia tego ministra.

Kolegia kształcą w zawodzie pracownik socjalny , w systemie dziennym, wieczorowym lub zaocznym. Kolegia mogą prowadzić, według zasad określonych w przepisach ustawy z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 930), szkolenia:

 • specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej;
 • w zakresie specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego;
 • dla superwizorów pracy socjalnej.

Kolegium działa na podstawie statutu kolegium, który określa w szczególności:

 • nazwę kolegium oraz jego cele;
 • organ prowadzący kolegium;
 • systemy kształcenia;
 • organy kolegium i ich kompetencje;
 • zakres zadań dyrektora, innych osób zajmujących stanowiska kierownicze, opiekuna naukowo-dydaktycznego, nauczycieli oraz innych pracowników kolegium;
 • zasady wyboru przedstawicieli nauczycieli i nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia kolegium do Rady Programowej kolegium;
 • szczegółową organizację kształcenia, w tym zasady przyjmowania słuchaczy do kolegium i wewnętrzny system oceniania;
 • organizację biblioteki i zadania nauczycieli bibliotekarzy;
 • prawa i obowiązki słuchaczy;
 • organy samorządu słuchaczy;
 • zasady wyboru przedstawicieli samorządu słuchaczy do Rady Programowej kolegium;
 • przypadki, w których słuchacz może zostać skreślony z listy słuchaczy;
 • tryb i termin ogłaszania regulaminu kształcenia;
 • tryb uchwalania statutu kolegium i wprowadzania w nim zmian;
 • sposób likwidacji kolegium lub systemu kształcenia w przypadku kolegium niepublicznego.
Ważne
Opiekę naukowo-dydaktyczną nad kolegium sprawuje się w celu zapewnienia słuchaczom warunków do realizacji przewidzianych standardów. Opieka ta może być świadczona tylko przez uczelnię prowadzącą studia wyższe na kierunku praca socjalna. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności