1. Omówienie przepisów

W Dz.U. z 2016 r. poz. 1543 opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 15.9.2016 r. w sprawie kolegiów pracowników służb społecznych; dalej: KolegSłużbSpołR). Określa ono:

 • szczegółowe zasady i warunki tworzenia, przekształcania i likwidowania kolegiów pracowników służb społecznych;
 • organizację i zasady działania kolegiów, w tym zasady powierzania stanowisk kierowniczych;
 • zasady sprawowania opieki naukowo-dydaktycznej oraz sprawowania nadzoru nad kolegiami;
 • warunki i tryb wydawania oraz wzory druków wydawanych słuchaczom i absolwentom kolegiów, w tym umieszczenie na dyplomach ukończenia kolegiów znaków graficznych informujących o poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji, o których mowa w art. 10 ustawy z 22.12.2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 64 ze zm.).

2. Komentarz

Organami tworzącymi i prowadzącymi kolegia są:

 • w przypadku kolegiów publicznych – samorząd województwa;
 • w przypadku kolegiów niepublicznych – osoby prawne, z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego, oraz osoby fizyczne.

Kolegia publiczne są jednostkami budżetowymi, natomiast kolegium niepublicznemu tworzonemu i prowadzonemu zgodnie z przepisami KolegSłużbSpołR przysługują uprawnienia kolegium publicznego, z wyjątkiem uprawnień finansowych.

Kolegium tworzy się na podstawie aktu założycielskiego określającego jego nazwę, siedzibę i organ prowadzący. Utworzenie kolegium i rozpoczęcie działalności w każdym systemie kształcenia wymaga uzyskania:

 • w przypadku kolegium publicznego – pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego (obecnie: MRPiPS);
 • w przypadku kolegium niepublicznego – wydanego, w formie decyzji administracyjnej, zezwolenia tego ministra.

Kolegia kształcą w zawodzie pracownik socjalny , w systemie dziennym, wieczorowym lub zaocznym. Kolegia mogą prowadzić, według zasad określonych w przepisach ustawy z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 930), szkolenia:

 • specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej;
 • w zakresie specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego;
 • dla superwizorów pracy socjalnej.

Kolegium działa na podstawie statutu kolegium, który określa w szczególności:

 • nazwę kolegium oraz jego cele;
 • organ prowadzący kolegium;
 • systemy kształcenia;
 • organy kolegium i ich kompetencje;
 • zakres zadań dyrektora, innych osób zajmujących stanowiska kierownicze, opiekuna naukowo-dydaktycznego, nauczycieli oraz innych pracowników kolegium;
 • zasady wyboru przedstawicieli nauczycieli i nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia kolegium do Rady Programowej kolegium;
 • szczegółową organizację kształcenia, w tym zasady przyjmowania słuchaczy do kolegium i wewnętrzny system oceniania;
 • organizację biblioteki i zadania nauczycieli bibliotekarzy;
 • prawa i obowiązki słuchaczy;
 • organy samorządu słuchaczy;
 • zasady wyboru przedstawicieli samorządu słuchaczy do Rady Programowej kolegium;
 • przypadki, w których słuchacz może zostać skreślony z listy słuchaczy;
 • tryb i termin ogłaszania regulaminu kształcenia;
 • tryb uchwalania statutu kolegium i wprowadzania w nim zmian;
 • sposób likwidacji kolegium lub systemu kształcenia w przypadku kolegium niepublicznego.
Ważne
Opiekę naukowo-dydaktyczną nad kolegium sprawuje się w celu zapewnienia słuchaczom warunków do realizacji przewidzianych standardów. Opieka ta może być świadczona tylko przez uczelnię prowadzącą studia wyższe na kierunku praca socjalna.