Kodeks postępowania karnego. Komentarz


  • Od 4.4.2016 r. obowiązuje nowela, wprowadzona ustawą z 28.1.2016 r. – Prawo o prokuraturze, która w zakresie Kodeksu postępowania karnego wprowadza zmiany związane z likwidacją wojskowych jednostek organizacyjnych oraz dotyczące uprawnienia Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego do wnoszenia kasacji.
  • Komentarz (w wydaniu 7) szczegółowo wyjaśnia, m.in.: obowiązek rejestrowania rozpraw za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk, jednocześnie zezwalając stronie, obrońcy, pełnomocnikowi i przedstawicielowi ustawowemu na otrzymanie odpłatnie jednej kopii zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku oraz zapewnienie pokrzywdzonemu wydania wniosku o zgłoszonym przez niego przestępstwie.
  • Funkcjonariusz publiczny ponadto w komentarzu znajdzie bogatą analizę orzecznictwa i poglądów doktryny – zarówno starszych, jak i tych najnowszych.
Fragment tekstu z komentarza:
Art. 15 [Uprawnienia Policji]

§ 1. Policja i inne organy w zakresie postępowania karnego wykonują polecenia sądu, referendarza sądowego i prokuratora oraz prowadzą pod nadzorem prokuratora śledztwo lub dochodzenie w granicach określonych w ustawie.

§ 2. Wszystkie instytucje państwowe i samorządowe są obowiązane w zakresie swego działania do udzielania pomocy organom prowadzącym postępowanie karne w terminie wyznaczonym przez te organy.

§ 3. Osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej inne niż określone w § 2, a także osoby fizyczne są obowiązane do udzielenia pomocy na wezwanie organów prowadzących postępowanie karne w zakresie i w terminie przez nie wyznaczonym, jeżeli bez tej pomocy przeprowadzenie czynności procesowej jest niemożliwe albo znacznie utrudnione.

I. Obowiązki i uprawnienia procesowe Policji

1. Treść przepisu. Przepis § 1 określa obowiązki i uprawnienia procesowe Policji, a także innych organów, wskazując przy tym na ustawowe ograniczenie uprawnień tych organów do ram określonych w ustawie.

2. Organy uprawnione do wydawania poleceń Policji. Prokurator w postępowaniu przygotowawczym, zaś sąd lub referendarz sądowy w postępowaniu jurysdykcyjnym, są uprawnionymi podmiotami do wydawania poleceń Policji, która z kolei ma obowiązek je wykonać. Policja jest związana poleceniami wydawanymi przez sąd i prokuratora. Nie jest to podległość służbowa, lecz procesowa podległość organu pomocniczego. W zakresie uprawnień referendarza sądowego zob. art. 93a.

3. Zakres przedmiotowy poleceń. Zgodnie z art. 93 § 4 w wypadkach określonych w ustawie sąd oraz prokurator wydają polecenia Policji lub innym organom. Zakres uprawnień Policji określa art. 311, który w § 2 stwierdza, że prokurator może powierzyć Policji przeprowadzenie śledztwa w całości lub w określonym zakresie albo dokonanie poszczególnych czynności śledztwa, przy czym w wypadkach określonych w art. 309 pkt 2 i 3 można powierzyć Policji jedynie dokonanie poszczególnych czynności śledztwa (art. 311 § 2). Uprawnienie prokuratora określone w art. 309 pkt 2 ulega ograniczeniu przez pkt 3, który wskazuje, że powierzenie nie może obejmować czynności:

1) związanych z przedstawieniem zarzutów,
2) zmianą lub uzupełnieniem postanowienia o przedstawieniu zarzutów oraz
3) zamknięciem śledztwa.

Jednak w przypadkach niecierpiących zwłoki (art. 308 § 2) Policja może przesłuchać osobę podejrzaną o popełnienie przestępstwa w charakterze podejrzanego przed wydaniem postanowienia o przedstawieniu zarzutów, jeżeli zachodzą warunki do sporządzenia takiego postanowienia, z konsekwencjami przewidzianymi w art. 308 § 3 i 4 (zob. uwagi do art. 311).


Zobacz także:


Więcej o uprawnieniach funkcjonariuszy publicznych znajdziesz w module Informacja publiczna, bezpieczeństwo publiczne >>
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności