• Od 4.4.2016 r. obowiązuje nowela, wprowadzona ustawą z 28.1.2016 r. – Prawo o prokuraturze, która w zakresie Kodeksu postępowania karnego wprowadza zmiany związane z likwidacją wojskowych jednostek organizacyjnych oraz dotyczące uprawnienia Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego do wnoszenia kasacji.
  • Komentarz (w wydaniu 7) szczegółowo wyjaśnia, m.in.: obowiązek rejestrowania rozpraw za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk, jednocześnie zezwalając stronie, obrońcy, pełnomocnikowi i przedstawicielowi ustawowemu na otrzymanie odpłatnie jednej kopii zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku oraz zapewnienie pokrzywdzonemu wydania wniosku o zgłoszonym przez niego przestępstwie.
  • Funkcjonariusz publiczny ponadto w komentarzu znajdzie bogatą analizę orzecznictwa i poglądów doktryny – zarówno starszych, jak i tych najnowszych.

Fragment tekstu z komentarza:

Art. 15 [Uprawnienia Policji]

§ 1. Policja i inne organy w zakresie postępowania karnego wykonują polecenia sądu, referendarza sądowego i prokuratora oraz prowadzą pod nadzorem prokuratora śledztwo lub dochodzenie w granicach określonych w ustawie.

§ 2. Wszystkie instytucje państwowe i samorządowe są obowiązane w zakresie swego działania do udzielania pomocy organom prowadzącym postępowanie karne w terminie wyznaczonym przez te organy.

§ 3. Osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej inne niż określone w § 2, a także osoby fizyczne są obowiązane do udzielenia pomocy na wezwanie organów prowadzących postępowanie karne w zakresie i w terminie przez nie wyznaczonym, jeżeli bez tej pomocy przeprowadzenie czynności procesowej jest niemożliwe albo znacznie utrudnione.

I. Obowiązki i uprawnienia procesowe Policji

1. Treść przepisu. Przepis § 1 określa obowiązki i uprawnienia procesowe Policji, a także innych organów, wskazując przy tym na ustawowe ograniczenie uprawnień tych organów do ram określonych w ustawie.

2. Organy uprawnione do wydawania poleceń Policji. Prokurator w postępowaniu przygotowawczym, zaś sąd lub referendarz sądowy w postępowaniu jurysdykcyjnym, są uprawnionymi podmiotami do wydawania poleceń Policji, która z kolei ma obowiązek je wykonać. Policja jest związana poleceniami wydawanymi przez sąd i prokuratora. Nie jest to podległość służbowa, lecz procesowa podległość organu pomocniczego. W zakresie uprawnień referendarza sądowego zob. art. 93a.

3. Zakres przedmiotowy poleceń. Zgodnie z art. 93 § 4 w wypadkach określonych w ustawie sąd oraz prokurator wydają polecenia Policji lub innym organom. Zakres uprawnień Policji określa art. 311, który w § 2 stwierdza, że prokurator może powierzyć Policji przeprowadzenie śledztwa w całości lub w określonym zakresie albo dokonanie poszczególnych czynności śledztwa, przy czym w wypadkach określonych w art. 309 pkt 2 i 3 można powierzyć Policji jedynie dokonanie poszczególnych czynności śledztwa (art. 311 § 2). Uprawnienie prokuratora określone w art. 309 pkt 2 ulega ograniczeniu przez pkt 3, który wskazuje, że powierzenie nie może obejmować czynności:

1) związanych z przedstawieniem zarzutów,
2) zmianą lub uzupełnieniem postanowienia o przedstawieniu zarzutów oraz
3) zamknięciem śledztwa.

Jednak w przypadkach niecierpiących zwłoki (art. 308 § 2) Policja może przesłuchać osobę podejrzaną o popełnienie przestępstwa w charakterze podejrzanego przed wydaniem postanowienia o przedstawieniu zarzutów, jeżeli zachodzą warunki do sporządzenia takiego postanowienia, z konsekwencjami przewidzianymi w art. 308 § 3 i 4 (zob. uwagi do art. 311).

Zobacz także:

Więcej o uprawnieniach funkcjonariuszy publicznych znajdziesz w module Informacja publiczna, bezpieczeństwo publiczne >>